حضورگونه های متفاوت جنس کوویلیرینا دوبورل ۱۹۵۵درشرق ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیداحمد بابازاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

ABSTRACT
The different species of Cuvillierina Debourle ۱۹۵۵ are reported for the first time from Early Eocene at Gazik province in eastern Iran. Four species are determined in this province. The genus of Cuvillierina is occurred in carbonate platform and resedimented facies

چکیده
برای اولین بارگونه های مربوط به جنس کوویلیرینا دوبورل 1955درایالت گزیک درشرق ایران به سن ائوسن زیرین گزارش می شود. چهارگونه دراین ایالت تشخیص داده شده است. جنس کوویلیرینا درسنگهای کربناته ورخساره دوباره رسوب گذاری شده یافت می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد