گسترش چینه‌شناسی و جغرافیایی مرجان‌های کربنیفر ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده <br> کاوه خاکسار<br>
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

GEOGRAPHICAL AND STRATIGRAPHICAL DISTRIBUTION OF IRANIAN CARBONIFEROUS CORALS


KAVEH KHAKSARAbstract


ٍٍStratigraphical and geographical distribution of Iranian Carboniferous corals appear to be influenced by episodes of transgression and regression both locally and worldwide. The coral assemblage of Iran is elongated, as a belt from southeast to northwest in the Iranian Carboniferous. In the Lower Carboniferous and Bashkirium stage, Baluchistan basin, central Iran and Alborz, in the aspect of biogeography, has been located in the north of Gondwana paleocontinent and southern margin of Tethys Ocean. The corals of the Lower Carboniferous and Bashkiruim of the Baluchistan, central Iran and Alborz are compared with the corals of Lower Carboniferous and Bashkirium of the other zones of the world. The Iranian assemblages are typical of the Mediterranean province, having abundant specimen of Kueichouphyllum, the genus that define the eastern part of the province, but the whole assemblage show higher similarity with the western Europe assemblages.


Keywords: corals, Carboniferous, Tethys, Iran; Central Iran, Alborz and Baluchistanچکیده


گسترش چینه شناسی و جغرافیایی مرجان‌های کربنیفر ایران تحت تأثیر وقایع پیشروی و پسروی به شکل محلی و جهانی بوده است. مجموعه مرجان‌های ایران در زمان کربنیفر همچون کمربندی از بلوچستان (جنوب شرق ایران) تا ایران مرکزی و البرز امتداد داشته است. در کربنیفر زیرین و Bashkiruim، حوضه بلوچستان، ایران مرکزی و البرز از نظر پالئوجغرافیا در شمال گندوانا و حاشیه جنوبی تتیس واقع بوده است. مرجان‌های کربنیفر ایران با مرجان‌های به همین سن از دیگر نقاط جهان مقایسه شدند. مجموعه‌های ایران تیپیک حوضه مدیترانه‌ای هستند، حاوی تعداد زیادی Kueichouphyllum هستند، جنسی که بخش‌های شرقی گستره را معرفی می‌کند، ولی مجموعه شباهت زیادی با مجموعه‌های اروپای غربی دارد.


لغات کلیدی:تتیس، کربنیفر، مرجان‌ها، ایران مرکزی، البرز و بلوچستان


کلید واژه ها: سایر موارد