بیواستراتیگرافی و بیوفاسیس سازند سروک در ناحیه خوزستان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده امیر حسین رحیمی نژاد ، حسین وزیری مقدم ، علی صیرفیان ، امرا..صفری و حسن امیری بختیار
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Biostratigraphy and biofacies of Sarvak Formation in Khuzestan area

(Gachsaran well no. ۵۵)


A.M.Rahiminejad, H. Vaziri moghaddam, A. Seyrafian, A. Saffari and H. Amiri bakhtiar

Abstract:


Based on the biofacies and biostratigraphical points of view, the Sarvak Formation in the Gachsaran well no. ۵۵, with ۹۱۴ meters in thickness was studied. By considering micropaleontology and sedimentary environment aspects, ۲۳۱- thin sections were analysed. The index microfossils identified, indicate that the deposition of Sarvak Formation occurred in the Early Albian to Late Cenomanian. The Sarvak Formation in the study area, deposited conformably on the Kazhdumi Formation, but it is disconformably overlaid by the Gurpi Formation. In addition, seven biofacies were also identified which according to them the Sarvak Formation deposited in three sedimentary environments as follows: ۱-open marine, ۲-barrier and ۳-lagoon. Basis on these biofacies, two different depositional cycles were identified. The first one belongs to the lower part of the Formation, is a regressive cycle. The other one is an incomplete progressive cycle which determined at the upper parts of the Sarvak Formation. As a result of this study, the Sarvak Formation deposited in a hemoclinal ramp.

چکیده:

بیواستراتیگرافی و بیوفاسیس سازند سروک با ضخامت 914 متر، در چاه شماره 55 میدان نفتی گچساران ، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 231 مقطع میکروسکپی از نظرمیکرو پالئونتولوژی و محیط رسوبی مطالعه شد. میکروفسیل های شاخص شناسایی شده، سن سازند سروک را آلبین زیرین تا سنومانین بالایی نشان می دهد. سازند سروک در چاه مورد مطالعه به طور همشیب و پیوسته بر روی سازند کژدمی و به صورت ناپیوستگی فرسایشی در زیر سازند گورپی قرار دارد. علاوه بر آن هفت بیوفاسیس مؤید سه زیر محیط رسوبی دریای باز، سد و لاگون در سازند سروک شناسایی گردید که بر اساس آنها، یک سیکل رسوبی پسرونده و به دنبال آن بخش پیشرونده از یک سیکل رسوبی ناقص تشخیص داده شد. همچنین با توجه به آنها رسوبگذاری سازند سروک در یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال صورت گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد