بیو استراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه خوزستان ( جنوب شرق اهواز، چاه آغاجاری۳۰ )

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رخساره یزدانی ، حسین وزیری مقدم ، علی صیرفیان ، امیری بختیار
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Biostratigraphy and sedimentary environment of Asmari Formation

(Southeasthern Ahvaz, Aghajari well number ۳۰)

R.Yazdani H. Vaziri Moghaddam A. Seyrafian H. Amiri Bakhtiar

Abstract

Biostratigraphy, microfacies and sedimentary environment of Asmari formation in Aghajari well number ۳۰ addressed in this paper. ۲۴ genus, ۲۱ species and ۲ biozones (۱) Miogypsinoides-Archaias-Valvulinidsp.۱assemblagezone and (۲) Borelis melo group Meandropsina iranica assemblage zone were identified in this study. Based on these criteria Asmari Formation is Aquitania and Burdigalian(Early Miocene) in age.

۱۱ carbonate microfacies and ۱ siliclastic microfacies were also identified within the Asmari Formation . These, microfacies are belong to the beach, lagoon, barrier, shallow open marine environments. These results show the Asmari formation deposited is a hemoclinal ramp.

چکیده این مطالعه جهت بررسی بیواستراتیگرافی، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 30 میدان نفتی آغاجاری


صورت گرفته است . 24 جنس و21 گونه از فرامینیفرهای بنتیک و دو زون تجمعی شامل


1.Miogypsinoides-Archaias-Valvulinidsp.1assemblagezone.
2.Borelis melo group Meandropsina iranica assemblage zone

در سازند آسماری مورد شناسایی قرار گرفت. بر این اساس سن آکی تانین و بوردیگالین( میوسن پیشین )را می توان برای این سازند در میدان نفتی آغاجاری در نظر گرفت.
ریز رخساره های سازند آسماری در ناحیه مورد مطالعه شامل ،11 میکروفاسیس کربناته و 1 میکرو فاسیس تخریبی است. میکرو فاسیس های مذکور به کمربندهای رخساره ای ساحلی، مردابی، سدی و کم عمق دریای باز مربوط می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی است که توالی های رسوبی در سازند آسماری مقطع فوق در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال نهشته شده اند.

کلید واژه ها: خوزستان