معرفی چند گونه ازپالینومرف های بدنه میوه قارچ‌ ها

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده صاحب نوری:علی اکبر،قاسمی نژاد:ابراهیم
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Introducing a few species of fungal Fruit bodies from Oja-Gheshlagh Formation

Abstract

Oja-Gheshlaq Formation (Tulon section) is located in east of Dasht-Moghan area in north of Ardebil. This Formation is sand and shale dominated and with a thickness of ۱۴۰۰ m has been recognized as a petroleum source rock. Presence and introduction of four species of fungal fruit bodies for the first time in Iran in addition to confirm of the kind of sedimentary environment and paleoclimate, and the age of Formation, indicate an environmental and climatic similarity condition inEocene–Oligocene for parts of Iran,Turkeyand India.

چکیده:

سازند اجاقشلاق در شرق ناحیه دشت مغان ، در شمال اردبیل واقع شده است. این سازند با لیتولوژی غالب شیل و ماسه‌سنگ و با ضخامت تقریبی 1400 متر، سنگ منشاء نفت در این منطقه شناخته شده است. با توجه به نوع محیط رسوبی و شرایط آب و هوایی این سازند در زمان رسوبگذاری احتمال حضور پالینومرف‌های گیاهی بویژه قارچی در آن می‌رفت. با معرفی چهار گونه میوه قارچ (Fungal Fruit bodies) از برش تولون علاوه بر تایید نوع محیط رسوبی، آب و هوا و سن سازند، شرایط مشابه محیطی و آب و هوایی را در زمان ائوسن _ الیگوسن برای قسمت هایی از ایران ترکیه وهند را نشان می‌دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد