اولین گزارش از اثرفسیل Bicavichnites Lane در نهشته های کامبرین میانی ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حامد عامری ،محمد داستانپور ،وزیری محمد رضاواحمد عرب
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

: ABSTRACT


Cambrian biofacies exposed throughout North and South east of Kerman City. Dorah Shahdad section located ۱۲Km south east Kerman; consist mainly of sandstone, dolomite and limestone containing trace fossils. Forty five samples collected and nine genera of trace fossils were identified. Bicavichnites Lane ۲۰۰۲ were reported from the study area for the first time in Iran. The trace fossils formed of tow rows of biserially opposed circular or oval depressions, with alternating symmetry.

چکیده :


رخساره های فسیل دار کامبرین در شمال و جنوب شرقی کرمان گسترش دارند. در این تحقیق رخنمون دوراهی شهداد واقع در 12 کیلومتری جنوب شرقی کرمان اثرات فسیلی موجود نمونه برداری و مورد مطالعه قرار گرفت .


طی مطالعات صحرایی این برش 45 نمونه از آثار فسیلی جمع آوری شده . پس از بررسی های آزمایشگاهی دقیق برروی این نمونه ها 9 جنس اثر فسیل شناسایی ومعرفی گردید که در بین آنها یک جنس برای اولین بار ازنهشته های کامبرین میانی ایران گزارش می شود.


اثر فسیل Bicavichnites Lane اثر حرکت یا راهپیمایی بند پایان برروی بستر های ماسه ای است که بصورت فرورفتگی های سریالی دوطرفه موازی و در خلاف جهت یکدیگر بر جای می گذارد.کلید واژه ها: سایر موارد