مرجانهای دونین فوقانی درشمال کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده قاسم شیرازی بیتا ، محمد داستانپور،محمد رضا وزیری وحامد عامری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Late Devonian coral from north Kerman

Qasem shirazi B,Dastanpour M,Vaziri M.R,Ameri H.

Abstract

Rugosa and Tabulat coral fossils have been exposed throughout northern part of kerman corals from tow sections of Gerik and Hoz-panj located northwest of hujedk mine and northwest of Ravar city respectively been studied: ۱۱ taxa have been recognized:


Alveolites sp. - Argutastrea sp. – Chaetetes sp. – Columnaria sp. - Disphyllum caespitosum- Hexagonaria hexagona - Macgeea pondersa – Michelini a sp. – Thamnopora sp. – Famennelasma sp. – Friedbergia sp.


The fauna suggest frasnian stage and indicate shallow marine and worm climate of depositional environment.


Keywords:Coral,Devonian,Kerman,Rugosa,Tabulata

چکیده

سنگواره های مرجانهای روگوزا (Rugosa ) وتابولاتا(Tabulate ) درشمال کرمان گسترش دارند.در این تحقیق مرجانهای دو رخنمون گریک وحوض پنج به ترتیب در شمال باختر معدن هجدک وشمال باختری شهر راور مورد بررسی قرار گرفت: تعداد 11گونه وجنس از جمله Alveolites sp. - Argutastrea sp. – Chaetetes sp. – Columnaria sp. - Disphyllum caespitosum- Hexagonaria hexagona - Macgeea pondersa – Michelini a sp. – Thamnopora sp. – Famennelasma sp. – Friedbergia sp.- از این دو رخنمون شناسایی شدند.

این سنگواره ها همگی به اشکوب فراسنین تعلق دارند وحاکی از محیط رسوبی دریایی کم عمق وآب وهوای گرم هستند.

کلید واژه ها: کرمان