رخدادهای زیستی سنگ های فامنین ناحیه میغان در البرز شرقی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محمودحسینی نژاد
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract:

Iron-rich concentrated remains related to defferent marine biota in the age of Famennian from Morocco and Iran was analysed and controlled regarding to the geochemical changes after depositional time. Neutron activation analysis results of biota remains collected from Morocco and Meyghan section shows similarity between chemical component and trace elements as: the percentage of titanium dioxide and lutetium. This similarity shows that iron-rich nuggets ( most of them are biota remains ) may be depositd in deep and poor-oxygenated materials. Hematitic fossilized Famannian species related to the ammonoid family Cymaclymeniide (Cymaclymenia cf. pudica ). This phenomena can be followed in the Khosh-yielagh ara as well.

چکیده:

در سنگ های فامنین ناحیه میغان فون های دریائی متفاوتی وجود دارند که غنی از آهن هستند. مشابه چنین پدیده ای در مراکش نیز مشاهده شده است.تجزیه های نوترونی نمونه های هر دو ناحیه نشانگر اجزای شیمیائی مشابهی می باشند. به عنوان مثال درصد دی اکسید تیتانیوم و لوتسیوم یکسان است. این تشابه حاکی از آن است که فون های دریائی غنی از آهن ابتدا در محیط های عمیق و فقیر از اکسیژن رسوب کرده و سپس بر اثر بالا آمدگی کف حوضه به محط های اکسیژن دار تبدل گشته اند. اغلب فون های هماتیتی شده متعلق به خانواده آمونوئید ها (Cymaclymenia cf. pudica ) می باشند.مشابه این پدیده در ناحیه خوش ییلاق نیز مشاهده می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد