چینه نگاری نهشته های دونین فوقانی در برش کلاریز

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حسینی نژاد
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

:Abstract

Geirud formation deposits of Kalariz in east Alborz ar began with a relatively thick sequence of sandstone, shale and red to white color siltstone and them changed into yellow dolomitic layers, fossiliferous limestone and shaly or marly limestone. In the above mentioned sequence numerous and various fossils of Conodonts, and Brachiopods have been identified.On the distributionof Brachiopoda two assemblage zone and on the Conodonts, four assemblage zone distinguished, with middle- late Famennian and Strunian age. Brachiopoda biozone of number one, equivalent to Conodont biozone of number one with middle Famennian age (upper marginifera - lower postera zone) . Brachiopoda biozone of number two, equivalent to Conodont biozone of numbers two, three and four with late famennian (middle postera to upper praesulcata zone). Evidences show that there are not Frasnian sediment in studid region.

چکیده:

نهشته های سازند جیرود در برش کلاریز با توالی نسبتا ضخیمی از ماسه سنگ, شیل و سیلتستون قرمز تا سفید رنگ آغاز شده و در ادامه به لایه های دولومیتی زرد رنگ, آهک و آهک های شیلی و مارنی فسیل دار تبدیل می گردد. در توالی فوق فسیل های فراوان و متنوعی از کنودونت ها و براکیوپودها شناسائی شده است. بر اساس پخش و پراکندگی بازوپایان دو بیوزون تجمعی, و بر مبنای کنودونت ها چهار بیوزون تجمعی باسن فامنین میانی -فوقانی واسترونین تعیین گردید. ضمن اینکه بیوزون های محلی براکیوپودی با بیوزون های محلی کنودونتی تطابق داده شده است. بیوزون شماره 1 براکیوپودی معادل بیوزون 1 کنودونتی با سن فامنین میانی می باشد (upper marginifera - lower postera zone). بیوزون شماره 2 براکیوپودها معادل با بیوزون های کنودونتی شماره 2, 3 و4 با سن فامنین پسین است (middle postera to upper praesulcata zone). شواهد دیرینه شناسی نشان می دهد که رسوبات فرازنین در این منطقه وجود ندارد.

کلید واژه ها: سایر موارد