شناسایی محدوده زون های آلتراسیون منطقه یوزباشی چای( شمال غرب قزوین ) با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده آرتیمس قاسمی ، صدرالدین امینی،حمیدرضا پیروان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract :

In order to determine priority area from point of view water potantiol , at first identified influnced factors. These factors included geomor phologicl unites , landuse , depth , electric conductivity , ganat and well density. By use of GIS , we composite above layers and gave ۷۸۲ pollygones. We determind wighted degree each factor in pollygones with respect to potential and restrictive and identified ۲۴ homogen unites. Then , we determind planning ۶ unites basedon economic , social , electricity , road availability.

Key Words : Water potential , GIS , Alluvium , Watershed


چکیده :

جهت تعیین مناطق اولویت دار از نظر پتانسیل آبی ابتدا عوامل موثر شناسایی گردیدند. عواملی چون واحدهای ژئومورفولوژی ، کاربری اراضی ، عمق ، هدایت الکتریکی و تراکم چاه ، قـنات بـه عنوان نقشه و یا لایه های مبنا جهت ارزیابی و تعیین مناطق اولویت دار انتخاب گردیدند. با استفاده از نرم افزارهای GIS از جمله Arcview و Arcinfo لایه های مورد نظر ترکیب و 782 چند وجهی بوجود آمد. با امتیاز دهی هر عامل در درجات مختلف از نظر قابلیت و محدودیت برای پتانسیل آبی منطقه و 24 واحد اولویت دار یا همگن شناسایی شد. از طرفی با در نظر گرفتن شرایط فنی ، اقتصادی ، اجتماعی نـظیر جـاده دستـرسی ، برق و غیره 6 واحد برنامه ریزی تعیین شد و در نهایت دشت آبرفتی عـمرآباد – خیرآباد در جنـوب جاده اراک به قم به عنوان اولویت برنامه ریزی جهت تعیین منطقه آبدار و تامین آب شرب اراک معرفی گردید.

واژه های کلیدی : پتانسیل آبی ، GIS ، آبرفت ، حوضه آبریز

کلید واژه ها: قزوین