مقالات

نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پدیده انحلال و نقش رسها در گسترش کارست در مرحله بهره برداری از سدهای مخزنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین شناسی مهندسی پی آبرفتی ضخیم در ساختگاه سد غازان خوی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه زمین شناسی و ژئوتکنیکی سنگدانه های مصرفی در سد کرخه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارائه یک رابطه تجربی بین مقاومت فشاری و اندیس سختی اشمیت در توده های سنگی کانسار تیتانیوم – فسفات ارومیه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارائه روابط تخمین سرعت موج برشی نهشته های کواترنر در محدوده مرکزی تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از روش Tobe-a-manchette در تزریق پرده آب بند سد یامچی اردبیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مناطق لغزشی جنوب شرق خرم آباد با استفاده از داده های ماهواره ای TM(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی وضعیت ناپیوستگیها در معدن سنگ آهن گل گهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی وضعیت زمین شناسی آبرفتهای دشت مشهد درمسیر پروژه قطار شهری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی انحلال پذیری سنگهای آهکی حاشیه نیروگاه همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین شناسی شهری با استفاده از بنک اطلاعات ژئوتکنیک تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تاثیر شکستگیها بر روی عملیات تزریق در محور سد (مطالعه موردی: تنگه هاله - کوهدشت لرستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تاثیر عوامل زمین شناسی و ژئومکانیکی در حفاری های ساختگاه سد شیروان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین خصوصیات مهندسی سنگهای ناهمسانگرد با استفاده از نمونه های غیر استاندارد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین درصد بهینه بنتوتیت در سوسپانسیونهای سیمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
خطر پدیده انفجار سنگ و چگونگی تشخیص آن با توجه به شرایط تونل چشمه لنگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
محاسبه جابجایی های لرزه ای ایجاد شده در شیبهای سنگی توسط نرم افزار کامپیوتری R.S.S.A(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
مطالعات زمین شناسی مهندسی لغزش کوی ولیعصر تبریز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه خورش رستم شهرستان خلخال(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
پژوهش در علل زمین لغزش روستای استخری شهرستان شیروان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن