مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل فرکتالی پهنه برشی بوشاد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تحلیل هندسی تاقدیس سلطان در کمربند چینخورده رانده زاگرس و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تحلیل پارینه تنش در پهنه برشی زیروجی بر اساس نسبت طول به پهنای شکستگی های کششی(جنوب بیرجند)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونی غرب ازنا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تعیین منشاء، سری وجایگاه تکتونیکی سنگ مادرکلریت شیست ها در شمال شرق گلپایگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تعیین میزان جابه جایی تجمعی افقی و نرخ لغزش زمین شناسی سامانه گسلی درونه (قطعه خلیل آباد) از پلیوسن تا عهد حاضر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تغییرات استرین در راستای پهنه گسلی نوزاد- پرنگ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
جدا سازی فازهای تنش دیرین در اطراف توده کوارتز دیوریتی سلفچگان (جنو بغربی قم) بر پایه معکو سسازی چند مرحل های(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
راز برگشتگی کوه بمو واقع در شمال شرق شیراز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
زمین ریخت شناسی مناطق خشک: مطالعه موردی پلایای سهل آباد- خاور ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
ساختار و فابریک پهنه های برشی مجموعه دگرگونی گرگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
ساختارهای غیرتکتونیکی خاور همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
مطالعه مورفوتکتونیک کمربند ساختاری زاگرس درجنوب غرب ایران با استفاده از تکنیک‌های دورسنجیکاظم رنگزن اقبالدینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
شاخص‌های زمین ریخت شناختی در ارزیابی مناطق با زمین ساخت فعالفرشاد جمالی محمد جواد بلورچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
نقش خطواره‌های پی سنگی در شکل‌دهی مورفولوژی کنونی(تشکیل دره‌های کرج- چالوس)لیلا حسن‌پور، دکترمنوچهر قریشی، مهندس‌مهدیزاده تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
محاسبه نسبت کوتاه شدگی با استفاده از هندسه برگه‌های رورانده در پهنه برشی آرگین (جنوب بیرجند)محمدمهدی خطیب، محمدحسین زرین‌کوبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
شواهد تکتونیک فعال در امتداد گسل شمال تبریزکریم تقی‌پور، یوسف ستارزاده، محمدرضا عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
روش‌های تحلیلی زیرسطحی جهت تعیین گسل پی‌سنگی در میدان اهواعلی ارزانی، دکتر سیداحمد علوی-خسرو حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
دوپلکس امتداد لغز چاشم در شرق فیروزکوهمنیژه باقری دکترمنوچهر قریشی مهندس‌سیمین مهدیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
در ناحیه شمالی گسل (refolding) تحلیل چین‌خوردگی دوبارهعلیرضا کمالی، محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین