مقالات

نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پشته های آغازین و چین های پیشرونده گسلی در گستره تویه (شمال شرق سمنانباقری، منیژه- قرشی، منوچهر- مهدیزاده، سیمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نقش تراست نهان در تکوین تدریجی چین خوردگی جنوب غربی شهر ساوهحسن پور، لیلا- قریشی، منوچهر- مهدیزاده تهرانی، سیمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ماهیت فراکتالی (ناوردائی مقیاسی (Scale Invariance دوپلکسهای منطقه هنشک، زون سنندج _سیرجانآق اتابای، مریم- سرکاری نژاد، خلیلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
شناسایی و پاره بندی پهنه گسله ایذه براساس شواهد ساختاریو مورفوتکتونیکی، زاگرس، ایرانصفری، حجت اللهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
سامانه گسلی شمال سمنان- سرخه و نقش آن در تفکیک حوضهآرین، مهران- پورکرمانی، محسن- قرشی، منوچهر – قاسمی ، محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
سامانه گسل های امتداد لغز کپه داغ و الگوی تقسیم دگرشکلیدر پایانه های گسلیحیدرزاده ، قاسم- قرشی، منوچهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
چین خوردگی مکرر و شواهد مکانیسم خمشی برسی در فابریک سنگهایدگرگون منطقه آلمابولاغ همدانیزدی کیان، لیلی- محجل، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تقسیم شدگی دگرشکلی و چین خوردگی مورب در محدوده گسل های مشاءو طالقان در البرز مرکزیحتشامی معین آبادی، محسن- یساقی، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین تنسورهای تنش تکتونیکی با استفاده از سازوکارکانونی زلزله ها در ایرانزمانی، احمد- خاوری، رضوانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل هندسی و جنبشی برگواره ها و برگه های راندگی در افیولیت- ملانژجنوب بیرجندخطیب، محمدمهدی- زرین کوب، محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل مورفوتکتونیکی قسمتی از گسل اصلی زاگرس در جنوب شهر کرد(حد فاصل شلمزار تا سودجان)انتظاری، ربابه- علوی، سیداحمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای(r-mode cluster analysis)برای ارزیابی همبستگی بین عوامل مرتبط با تکتونیک ایراناحمدزمانی-سیدناصر هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای در پهنه بندی تکتونیکی ایراناحمد زمانی-سیدناصر هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
معرفی گسله کواترنری باباامان در منطقه بجنورد، شمال غرب استان خراسانمحمد غفوری-فرزین قائمی-ناصر حافظی مقدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
گسل داوران و درجه فعالیت آنقدرت الله فرهودی-رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
شناسایی و پاره بندی پهنه گسله سبز پوشان بر اساس شواهد ریخت زمین ساختیحجت الله صفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
چین پیشروی روانه نمکی( در گنبدهای نمکی بستک- تلخه- سه پل- داربست- گچی- بورخ- سورمه- چاه بنوه- انگوره- گچ- فیروزآباد- جهانی- دشتی و کوه نمک قم)پدرام آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین محیط تکتونوماگمائی بازالتهای همراه با گنبدهای نمکی البرز مرکزی (منطقه گرمسار)سهراب شریاری-همایون صفاتی-مرتضی شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل، جهت یافتگی درزه ها در پوسته در منطقه بیرجند – قائنزویا ظریفی-محمدرضا قیطانچی-محمد رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری گسل حلبمحسن پورکرمانی- مهران ارینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران