مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
زمین شناسی ساختمانی- تکتونیک- جغرافیای دیرینه و تکتونواستراتیگرافی منطقه هرسین (شرق کرمانشاه)حمید نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی ساختمانی و زمین ساخت منطقه گرگان و علی آبادمسعود زمانی پدرام،حمیدرضا کریمی،حسام حسینی<br>محمد باقر جعفریان,محمدرضا قاسمی <br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
زمین ساخت فعال گسل دامغانمهدی برنجیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
زمین ساخت جنبای پهنه گسلی کوهبنان در منطقه ده زوییه تا پابدنا: شاخصه ای ریخت شناختی و لرزه خیزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین ریخت شناسی مناطق خشک: مطالعه موردی پلایای سهل آباد- خاور ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
زمین ریخت شناسی تراورتن های آذر شهر (آذربایجان خاوری)محمدحسن - نبویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین گردهمائی علوم زمین
ریخت شناسی و بنیاد ساختارهای نمکی شمال باختری آلمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
روند عمومی رشته کوههای زاگرس ایران شمالغرب- جنوب شرق است، درحالیکه راستای محوری کوه دالنشین که در بخش جنوبی این رشته کوهها قرار دارد از این روند پیروی نمی کند.قدرت الله فرهودی- سید محمد ابراهیم رشیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
روش‌های تحلیلی زیرسطحی جهت تعیین گسل پی‌سنگی در میدان اهواعلی ارزانی، دکتر سیداحمد علوی-خسرو حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
رهیافت عددی جدید جهت تبیین دگرشکلی لرزه­ای؛ مطالعه موردی فلات ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
رافشارش (transpression) در گستره خویمحمد حسین نوروزی*، دکتر محمد رضا قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
راز برگشتگی کوه بمو واقع در شمال شرق شیراز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
دیاپیریسم و تشکیل گنبدهای آتشفشانی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریسم سری های تریاس در اطراف مدیترانه باختری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریسم در رسوبهای پروتروزئیک استان یونان، چین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریزم شیل در ناحیه نفت خیز دلتا ، نیجریه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریزم پوشه ای در غرب مدیترانه و سرعت برآمدگی ناحیه ای، فرسایش و چایش آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیرهای دگرگونی در آلپ و آپنین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیرهای آذرین و کانسارهای آهن در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دوپلکس بیدزرد (فروافتادگی دزفول)مهران آرین محسن پورکرمانی عبدالحسین احمدنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین