مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
چین خوردگی مکرر در سازندهای کامبرین زیرین زاگرس مرتفعسعید حکیمی آسیابر- سهراب شهریارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
چین خوردگی مکرر و شواهد مکانیسم خمشی برسی در فابریک سنگهایدگرگون منطقه آلمابولاغ همدانیزدی کیان، لیلی- محجل، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
چین خوردگی مکرر(Superposed folding) در گستره شمال خاوری نی ریزسرکاری نژاد ، خلیل کارگر ، شهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
حرکات توده های نمکهمایون صفاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
خاستگاه تکتونو ماگمایی و تکتونو استراتیگرافی کمان ماگمایی البرزحمید- نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
خاستگاه کوماتی ئیت ها: گداز بخش یک دیاپیرپوشه یا ذوب آبی در منطقه فروپیچش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
خصوصیات چینه های پرکامبرین دیرین – کامبرین در خاور میانه مساله سازندهای تیلیتی و نمکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
در ناحیه شمالی گسل (refolding) تحلیل چین‌خوردگی دوبارهعلیرضا کمالی، محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
درباره خاستگاه دیاپیر پوشه درون – کارپاتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دگر شکلی ساختاری گستره تهران بر پایه یافته های جدیدمهناز رضاییانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
دگرگونی فشار بالا- دمای کم در پیرامون دیاپیرهای سرپانیتینی و نمکی در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دوپلکس امتداد لغز چاشم در شرق فیروزکوهمنیژه باقری دکترمنوچهر قریشی مهندس‌سیمین مهدیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
دوپلکس بیدزرد (فروافتادگی دزفول)مهران آرین محسن پورکرمانی عبدالحسین احمدنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
دیاپیرهای آذرین و کانسارهای آهن در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیرهای دگرگونی در آلپ و آپنین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریزم پوشه ای در غرب مدیترانه و سرعت برآمدگی ناحیه ای، فرسایش و چایش آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریزم شیل در ناحیه نفت خیز دلتا ، نیجریه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریسم در رسوبهای پروتروزئیک استان یونان، چین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریسم سری های تریاس در اطراف مدیترانه باختری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
دیاپیریسم و تشکیل گنبدهای آتشفشانی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران