مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی نقش تکتونیک در هیدروژئولوژی آبخوان کارستی حاشیه دشت زاغه – ایوشانمهندس احمد دادستان۱ و دکتر داراب رئیسی گهروئی۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش تکتونیک فعال برالگوی شبکه آبراهه‌ای نیمه جنوبی حوزه آبریز حاج علیقلی(جنوب شرقی دامغان)مهدی ذوالفقاری - حمید رضا پیروان - جعفر غیومیان - سهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی نوزمین­ ساختی زیرحوضه­ی رودخانه­ ی اترک، شمال شرق ایرانمریم عزتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی های نوزمین ساختی و مخاطرات منطقه گرمه در برگه ۱:۱۰۰.۰۰۰ جاجرمعباس عینعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی‌ و تحلیل‌ تغییر روند ساختاری‌ و محاسبه‌ پارامترهای‌ استرین‌ برشی‌در چهارگوش۱:۲۵۰۰۰۰حوضه‌ آبدوغی‌ناصر نعیمی‌ قصابیان‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی و تحلیل تکتونیک فعال بوسیله فاکتورهای مرتبط با پیشانی کوهستان در منطقه شمال بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی و طبقه بندی چینهای پهلودار (Flanking Folds) در جنوب غرب بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه روشهای مختلف تحلیل ساختمانهای خمشی دربرابر زلزله مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسیهای ژئوفیزیکی برای بازشناسی گنبدهای نمکی درگذر تونل کوهرنگ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
بررسی‌های مورفوتکتونیکی آتشفشان سهند با اندازه‌گیریشاخص‌های مورفومتریکسیما نجف‌زاده نوبر، دکتریوسف ستارزاده، دکترمحمدرضا عباسی، دکترهادی طبسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بهمن های سنگی، کلیدی بر شناسایی بهتر گسله های شمال تهرانمحمد رضا قاسمی، فرزانه موسی خانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پشته های آغازین و چین های پیشرونده گسلی در گستره تویه (شمال شرق سمنانباقری، منیژه- قرشی، منوچهر- مهدیزاده، سیمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پهنه گسلی شاه آباد سرچشمه لرزه ای در شمال خاور بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پهنه­ بندی تکتونیکی با استفاده از شاخص­های ریخت سنجی در منطقه لالی- گتوند- استان خوزستانطیبه احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
پهنه­بندی تکتونیکی با استفاده از شاخص­های ریخت سنجی در منطقه لالی- گتوند- استان خوزستانطیبه احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
پیوند ساختاری تاقدیس کوه­سیاه با گسل کازرون، کمربند چین-راندگی زاگرسدلشاد نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تأثیر زمین‌ساختی جنبا بر فیزیوگرافی البرزنفریه، مریم؛ قاسمی، محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تاثیر برش های راستگرد پی سنگی در ساختارهای سطحی زاگرس بر اساس مدل های تجربی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاثیر تکتونیک ترافشارشی (transpression) در فضاسازی برای نفوذ توده های گرانیتوئیدی پهنه سنندج – سیرجان (بخش شمال باختری)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تاثیر دیاپریسم نمکی بر رسیده بودن(maturity) گرمائی و پیدایش ئیدروکربن در نواحی قطبی کانادا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران