مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل چین‌خوردگی‌در منطقه چلونک بر اساس مدل تجربی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل دگرریختی چین‌خوردگیهای مرتبط با گسلش راندگی در منطقه دهدشت (زاگرس چین‌خورده-رانده شده)علی یساقی؛ محمد محجل؛ محمد سراجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ریاضی متغیر های کمی در گسلهای امتداد لغزش شرق ایرانمحمد مهدی خطیب -سهراب شهر یاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ریخت زمین ساخت گسل اسماعیل آباد (شاخه گسل نهبندان)مسلم اسدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ریز ساختاری ورقه راندگی طزره در شمال دامغان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل زمین ساخت ترد تاقدیس مزدوران و ارتباط آن با گستره کپه­ داغ خاوریاحسان صابریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل زمین ساخت ترد گستره کپه­ داغ خاوری بر پایه مدل سازی آنالوگ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ژئوتکتونیکی فازهای متعدد تراستینگ در منطقه انارک(ایران مرکزی)طیبه سالاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ژئودینامیکی ناحیه جنوب باختری قاین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختار مجموعه دگرگونی شمال گلپایگانقاسمعلی محجل -محمد احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختارهای شکننده ارتفاعات شمال خاور رفسنجانعلی سیستانی پور، همایون صفایی، سهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختارهای مشاهده شده در اطراف گسل مشاباقری - منوچهر قرشی - سیمین مهدیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تحلیل ساختاری بخش جنوب خاوری گسل شمال تبریز در ناحیه میانهبیتا جاوید‌فخر، نگار حقی‌پور، محمدرضا قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری تاقدیس کهنک در فروبار دزفولآرش برجستهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری چین خوردگی جنوب رودخانه الستان_استان گلستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل ساختاری چین های Reclined نامتقارن در پهنه برشی گسل اقلیدسرکاری نژاد، خلیل حاجی حسینلو، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری دوپلکس سی سخت در طول گسل عرضی برشی کازرونحجت الله صفری- میر علی اکبر نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری رگه‌های پوششی (en-echelon) و برگوارگیهای حاصل از انحلال در پهنه برشی کولی کوشسرکاری‌نژاد، خلیل عزیزی، احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونی غرب ازنا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تحلیل ساختاری کوه زراب با تاکید بر شواهد چند دگرشکلی(Poly deformation)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران