مقالات

نمایش ۵۰۱ تا ۵۱۱ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نتایج مطالعه بر روی چگونگی ساماندهی و ارائه اطلاعات و نقش آن در ارتقای پژوهشهای علوم زمینطیبه کیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
انرژی ژئوترمالمهدی تقیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پردازش تصاویر مقاطع نازک میکروسکوپیرضا حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
جایگاه راستین زمین شناسی در برنامه ریزی و طراحی گسترش و سازندگی کشورمحمد حسن نبویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مقدمه ای بر فلسفه زمین شناسیناصر -خوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
آشنایی با هندسه فراکتال (Fractal Geometry) و کاربردهای آن در علوم زمیناحمد - مشکانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کاربرد پرتو لیزر در عمر سنجیمحمدرضا - جلالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
یافته های زمین شناسی ناحیه گرگانرضا - صالحی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیپنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی کوه طلحهفرهاد -وحدتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیپنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رس خوزستان از نظر تولید آجرمحمد حسین - ایرانمنشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پیدایش دریاچه مهارلوقدرت الله فرهودی- حمید بهریزی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسومین گردهمائی علوم زمین