مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مدیریت تامین آب در شرایط وقوع زلزله برای مناطق شهری و روستایی کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مدیریت بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی شهری در زمان وقوع سیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مدیریت بحران و جایگاه آن در شبکه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مدیریت بحران ترافیک حین وقوع زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مدیریت بحران (Crisis Management) و مدیریت حوادث غیرمترقبه (Management Emergency)؛ ویژگی ها و رویکردها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مدل سازی گردش داده های علوم زمین در مدیریت بحران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مدل سازی سامانه مدیریت بحران در راه آهن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مانور سنجش سرعت عمل نیروهای بهداشتی در ارزیابی حوادث(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
گذار از مدیریت بحران بسوی مدیریت ریسک: ضرورتی در استراتژی های مدیریت خشکسالی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
طرح کاربردی Hospital Disaster plan) HDP) در بیمارستان شهید چمران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
طرح پیشنهادی نظام مدیریت بحران برای منطقه صنعتی عسلویه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه برای مدیریت بحران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
طراحی پیش از بحران، یک نیاز یا ضرورتی اجتناب ناپذیر در شهرسازی امروز (با بررسی موضوعی و موردی شهر بم)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
سیستمهای پیش بینی و هشدار سیلاب و نقش آن در مدیریت بحران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
حرکت از مدیریت بحران به مدیریت ریسک خشکسالی در آمریکا و افقهای کاری ما(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تهیه نقشه ی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر ریاضیات بازه ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تحلیل خطر و تفکیک خطر لرزه ای (مطالعه موردی در گستره تپه های عباس آباد تهران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تحلیل آسیب پذیری مناطق سکونتگاهی در فرآیند مدیریت یکپارچه بحران رویکرد تلفیقی (GIS)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تاثیر استفاده از روشهای طراحی براساس عملکرد در کاهش خسارات ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برنامه مقابله با بحران در مراکز درمانی Hospital Disaster planning(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران