مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
برنامه ریزی کاربری بهینه زمین در شهرها برای مقابله با زلزله (نمونه: لوشان، منجیل، رودبار)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
پریود زمانی تکرار و بازگشت زمین لرزه ها در امتداد گسل تبریز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تجزیه و تحلیل مقایسه ای بازسازی ۴ شهر زلزله زده ایران و ارائه توصیه ها و ضوابط بهینه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی به کمک روش سطح تسلیم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تعیین نقاط آسیب پذیر و طراحی شهری، بخش مرکزی شهر رشت با هدف کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تقویت ساختمانهای فلزی موجود در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
چگونگی شکل گیری شهر جدید رستم آباد بعد از زلزله خرداد ۱۳۶۹ و نقش آن در آینده منطقه رودبار – رستم آباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
درشت پهنه بندی روانگرایی در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
رئوس کلی بازسازی با نگرشی به فردوس پس از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
روش تصحیح مودی برای تحلیل دینامیکی قابها با هندسه غیر خطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
روش تعیین مشخصات و پارامترهای زلزله ای لازم برای آنالیز سازه ای مهم و مقاوم در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
روش های محاسبه ارزش جان انسان در بهینه یابی نسبت مخارج تقویت زلزله ای ساختمانها به مناطق تقلیل احتمالی تلفات جانی و در سیاستگزاریهای عمومی برای حفاظت در مقابل سوانح(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
روشهای تجهیز سازه ها برای مقابله با زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
زلزله خیزی شمال مرکزی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
زلزله مواد شیمیایی و آتش سوزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
شناخت ابعاد مسکن و تحلیل و ارزیابی خسارات ناشی از زلزله ۱۳۶۹(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ضرورت تأکید بر ویژگیهای فضایی واجتماعی – اقتصادی در بازسازی مساکن روستایی (مورد: مساکن روستایی گیلان و زنجان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
طراحی شهری با هدف کاهش آسیب پذیری در مقابل زلزله (مطالعه موردی شهر رشت)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
عرضه وتقاضای مصالح ساختمانی در شرایط بازسازی پس از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
کنترل نیروی انسانی در صحنه آسیب از طریق سیستم کامپیوتری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله