مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی نقش سازمان های غیردولتی در مدیریت بحران با ارائه تحلیلی از تجربه جبهه سبز ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بررسی میزان اختلالات رفتاری در کودکان ۱۱-۷ ساله شهرستان تفرش در مقایسه با کودکان بم آبان ماه (۱۳۸۴)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بررسی مولفه های اساسی و چگونگی ارزیابی آسیب پذیری سیستم انتقال قدرت الکتریکی در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بررسی عملکرد ساختمانهای بلند بتنی با اهمیت ویژه، در مقابل زلزله MCE(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بررسی سیر تحولات مدیریت بحران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بررسی روند آماده سازی، اعزام و استقرار بیمارستان صحرایی جمهوری اسلامی ایران در کشور پاکستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بررسی آسیب پذیری سامانه گاز شهری براساس روش شناسی HAZUS-SR۲(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بررسی آسیب پذیری پلهای راه آهن و اهمیت آن در مدیریت بحران شبکه حمل و نقل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بحران برف (یک تجربه در گیلان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
اهداف پروتکل بین المللی هی وگو (ژاپن) تصویب شده برای دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
اصول و مبانی مدیریت بلایا در بخش بهداشت و درمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
استفاده از GIS برای کاهش خسارت های بحران زلزله در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
ارزیابی آسیب پذیری سریع چشمی ساختمانها براساس روش شناسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
اهمیت حرکات نمکی در تشکیل منابع عظیم نفتی و گازی حوزه خلیج فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
اثر مکانیسم فشاری ـ مماسی در ایجاد دیاپیرهای نمکی و رابطه آن با ولکانیسم اسیدی ـ آلکالن و علل تمرکز عناصر لیتوفیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
آمیزه های رنگین: آیا فرآورده دیاپیریسم است؟(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
"داده های ژئوفیزیکی در مورد دیاپیرهای پوشه در زیر حوضه پانونین"(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
" نقش دیاپیریسم در پیدایش مجموعه افیولیتی کارپات باختری"(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
" بنیاد دیاپیر مجتمع گروناایهرزلیت- آکلوژیت- پریدوتیت در چین شمالی"(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
« ارزیابی سریع ساختمانهای خسارت دیده در زلزله بم » (۵/۱۰/۱۳۸۲)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت