مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مکانیابی اماکن اسکان موقت به منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه بر مبنای بکارگیری سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) هوشمند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
بررسی طیفهای بازتاب زلزله های ایران برای تعیین طیف طراحی کشور ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی زمین لرزه های اخیر شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی روشهای محاسبه سازه ها در مقابل زلزله در آئین نامه ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی تحلیل سازه های قابی با دیوارهای برشی با جایگاه متغیر (Staggered Shear Wall) از روش المان های محدود(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی تأثیر اجرای آئین نامه های تقویت ساختمانها در مقابل زلزله و اعمال روشهای نظارت و کنترل ابنیه در فازه های مختلفه پروژه ها در تقلیل آسیب پذیری زلزله‌ای مناطق مختلف ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی اصول کلی طرح بیمه خطر زلزله در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی آسیب پذیری فرم شهر تهران به هنگام وقوع زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بازسازی شهر گلباف و پیامدهای آن (ارزیابی بازسازی شهر پس از زلزله)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ایمنی مناطق شهری در برابر خطرات زلزله (ارائه ضوابط و راهبردهایی درزمینه برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، طراحی ساختمان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
الگوی برنامه ریزی اجرایی مقابله با بحران ناشی از زلزله در شهرها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
استفاده میکرورترمور در پهنه بندی لرزه ای شمال کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ارزیابی مقاومت، تقویت و بازسازی ساختمانها در مناطق آسیب دیده از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
اختلالات روانی ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
کاربرد GIS در عملیات امداد حوادث غیرمترقبه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
نقش طرحهای اضطراری فرودگاهها در مدیریت جامع بحران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
نظریه تعادل در مدیریت بحران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مدل سازی گردش داده های علوم زمین در مدیریت بحران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مدل سازی سامانه مدیریت بحران در راه آهن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
مانور سنجش سرعت عمل نیروهای بهداشتی در ارزیابی حوادث(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران