مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۳۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
استفاده از GIS به منظور تعیین تاثیر خصوصیات شیمیایی خاکها بر روی منابع آبی حوضه آبریز دشت اراک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
استفاده از GIS در اولویت بندی واحدهای زمین شناسی حوضه آبریز میقان اراک از نظر پتانسیل آبیفریدون قدیمی عروس محله: استادیار گروه معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
استفاده از GIS در محاسبه حوضه آبریزشیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از GIS در مهندسی بهداشت محیط(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISمجموعه مقالات اولین همایش GIS شهری
استفاده از آنالیزهای مکانی و آماری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشف تجمع مکانی بیماری‌ها(نمونه موردی: کشف تجمع مکانی سزطان معده در ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۴
استفاده از پایگاه داده های کاداستر رقومی جهت مدیریت وMonitoring ثبت املاک در کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۳
استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی داده های ابرطیفی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۵
استفاده از تصاویر TM لندست در تهیه نقشه خطواره های زمین ساختی : مثالی از نوار غربی دریاچه ارومیهفاطمه ملا مهر علی زاده دکتر سهراب شهریاری مهندس فرخ برزگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از تفسیر چشمی تصاویر لندست در تهیه نقشه پوشش گیاهی شمال کویر لوت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
استفاده از خطای چندگانگی مسیر سیگنال های GPS برای آشکارسازی تغییر شکل سطوح(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۶
استفاده از خطای چندگانگی مسیر سیگنال های GPS برای آشکارسازی تغییر شکل سطوح(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۵
استفاده از داده های چند طیفی ماهواره IRS-۱D برای شناسائی عوارض نقشه های توپوگرافی پوشش ۱:۵۰۰۰۰(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۴
استفاده از داده های رقومی ماهواره یی و GIS در اکتشاف آب زیرزمینی (جنوب غرب دریاچه ارومیه)حمیدرضا ناصری- کمال خداییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از داده های زمین شناسی ، ژئوفیزیک هوایی و تصاویر ماهواره ای در اکتشاف نفت با کاربری GIS در بندرعباسمحمدرضا محمد هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرسحمید رحمانی - کاظم رنگزن- نصرالله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از روش Maximum Likelihood و مدل LMM برای برآورد میزان تغییرات مناطق بیابانی شرق اهواز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش Weights of evidence در مدلسازی در محیط CIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک۸۲
استفاده از سنجش از دور جهت تعیین نواحی مستعد کانه زاییزهرا اکبریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) جهت پتانسیل یابی مواد معدنی مس و سرب ـ روی در گستره برگه ابهر با مقیاس ۱۰۰،۰۰۰/۱موسوی، سیده رقیه ـ اشرفیان فر، ناظمهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران