مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۳۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
امکان سنجی استفاده از داده های رادیو ساوند و تصاویر ماهواره ای MODIS در برآورد آب قابل بارش کلی (منطقه مورد مطالعه: ناحیه تهران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۶
امکان‌سنجی تولید نقشه زمین‌شناسی رقومی ۱:۲۵۰۰۰ به دو روش فتوگرامتری و فتوموزائیک عکسهای هواییتورج مجیدی فیض آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
انتشار خطا در مدلهای اکولوژیک با تکیه بر تحلیلهای جبری سیستمهای GIS در آمایش استان مرکزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISمجموعه مقالات اولین همایش GIS شهری
انجام فاز اول ایجاد سیستم جامع اطلاعات مکانی دستگاههای اجرایی استان خوزستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۶
اهمیت سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) در توسعه پایدار شهری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISمجموعه مقالات اولین همایش GIS شهری
اهمیت سیستم اطلاعات شهری (UIS) مبتنی بر GIS در توسعه پایدار مطالعه موردی: ترکیه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISمجموعه مقالات اولین همایش GIS شهری
اهمیت و جایگاه سیستم های تصویری در تهیه نقشهشیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت و نقش دورسنجی و تصاویر ماهواره ای در مطالعات ژئومورفولوژیعبداله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
ایجاد تصاویر حرارتی سطح آب خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۴
ایجاد یک پایگاه داده زمین مرجع و شبکه هندسی برای مدییرت شبکه توزیع آب منطقه شهری کیانپارس و کیان آباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISمجموعه مقالات اولین همایش GIS شهری
بارز سازی کنتراست در تصاویر ماهواره ای با روشنایی غیر یکنواخت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۶
بارزسازی توده‌های ژیپس منطقه شمال آوج با استفاده از پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ایسلطانی، ماهیار توکلی صبور، امیر صادقی ناد ،علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی دگرسانی لیستونیتی تیپ طلادار با استفاده از روش دیفولیانت(Defoliant technique) و روش کروستا (Crosta technique) در پردازش تصاویر ماهواره‌ای در افیولیت ملانژ جنوب خراسانناصر نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی رخنمونهای رسی از طریق تحلیل و ترکیب مولفه های اصلی بر روی دادهای ETM+در شمال خوافمهسا شهبازی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی رخنمونهای رسی از طریق تحلیل و ترکیب مولفه های اصلیبر روی دادهای ETM+در شمال خوافمهسا شهبازی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی زونهای دگرسانی با استفاده از نقشه برداری زاویه طیفی و عدم اختلاط طیفی خطی ورقه ۱۰۰۰۰۰ :۱ ساردوئیه، جنوب استان کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی و تفکیک زونهای دگرسانی مس پرفیری با استفاده از باندهای فروسرخ موج کوتاه (SWIR) سنجنده آستر، مطالعه موردی منطقه میدوک، شمال شهر بابک، کرمانهاشمی تنگستانی، مجید ـ مظهری، نازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبدهای نمکی با استفاده از تحلیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی وشناسایی دشت سرهای محور شمالی پلایای گاوخونی با تصاویر ماهواره ای لندستعبدالله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی وشناسایی دشت سرهای محور شمالی پلایای گاوخونی با تصاویر ماهواره ای لندستعبدالله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین