مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعیین گروههای سنگی مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی ایران بر مبنای نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از روش منطق فازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین منشاء اسید سولفوریک (H۲SO۴) و انحلال سنگ­های دیواره­ی تونل آبرسانی نوسود (ازگله، شمال­غرب کرمانشاه)مصطفی اربابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی بر اساس شاخص منطقه­ای جریان(FZI) در میدان نفتی مارونمحمد آغاجریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
تغییرات رخساره ای و شیمی چینه نگاری مرز دونین – کربونیفر و ارتباط آن با رویداد زیستی هنگنبرگ در برش حوض دوراه، ناحیه طبس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تغییرات فرسایش آبی و فرسایش پذیرری حوضه آبریز رودخانه قره آغاج(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییدومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری سنگهای کرنباته سازند سرچشمه در ناحیه جنوب آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ – شمال شرق ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی سنگهای سیلیسی آواری و کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه زیرین- فوقانی)،جنوب ناحیه آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تفسیر تاریخچه رسوبگذاری مخلوط رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند نیزار(ماستریشتین زیرین) در شمال مشهدربانی فرد،علی اصغر- محبوبی،اسدالله- موسوی حرمی،رضا- نجفی،مهدی- آقایی،سید علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تفسیر توالی پاراژنتیکی سازند مزدوران در بخش جنوبی منطقهحمید آل طه،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر توالی پاراژنتیکی ماسه سنگها و سنگهای آهکی سازند نیزار ( ماستریشتین زیرین ) در شمال مشهدعلی اصغر ربانی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبگذاری سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) در شرق حوضه کپه داغسیدرضا-موسوی حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییپنجمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ساچون در برش الگوشب افروز، روح اللهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک پلی مورفهای کربناتی آراگونیت و کلسیت با استفاده از تکنیک های شیمیایی در آزمایشگاه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تلفیق اطلاعات حاصل از مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی و بررسی ویژگی های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر در سازند جهرم، میدان موندحسین علینقیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه تولید رسوب برای ایران و اولویت بندی حوزه های آبخیز از نظر رسوبدهی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تهیه نوموگراف برآورد حجم رسوبات در سدهای اصلاحی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تهیه و ترسیم منحنی های عمق - سطح - تداوم در استان تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی) : نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانامحمد لنکرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
توالی های رسوبی سازند آسماری در برش کوه شجبیل، شمال غرب یاسوج(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
توزیع و تشکیل کانی گلاکونیت در مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران