مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
چینه نگاری سکانسی سازند سفید کوه (تریاس زیرین) در برش الگودرناحیه آق دربند– شمال شرق ایرانجوانبخت، محمد*؛ محبوبی، اسدالله*؛ موسوی- حرمی، رضا*؛ قائمی، فرزین*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند داریان: نهشته های دور از پلاتفرم در تاقدیس های اشگر و ماماتین، جنوب باختر ایرانیعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند داریان در ناحیه فارس داخلیبرزگرزندی مرتضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی رسوبات کواترنر پیشین در سواحل شمالی دریای عمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
چینه شناسی سکانسی سازند گدون در دو چاه آغاجاری ۱۴۰ و منصوری۶ در حوضه دزفول جنوبیداود جهاندهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه شناسی سکانسی سازند قم در مقطع شوراب با نگرشی بر پارامترهای موثر در تشخیص سطوح اصلی سکانسی و سیستم ترکت‌ها در بررسیهای سطح الارضیآرامه ایمن دوست، عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه سنگی سازند نیزار و یافته های جدید در مورد مرز این سازندربانی فرد، علی اصغرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه ­نگاری سکانسی سازند اجاق­ قشلاق و استفاده از پدیده­های دیاژنتیک در تشخیص سطوح اصلی چینه­ای در آن، برش گرمی- دشت مغانفاطمه رمضانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیت در سازند سورمه ( معادل سازند عرب ) در میدان سلمان : خلیج فارسرمحمودی، لیلا – آدابی ، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
توسعه مدل توزیعی زمان تمرکز حوزه های آبخیز با بکارگیری GIS و برنامه نویسی شی گرا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
توزیع و تشکیل کانی گلاکونیت در مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
توالی های رسوبی سازند آسماری در برش کوه شجبیل، شمال غرب یاسوج(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی) : نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانامحمد لنکرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تهیه و ترسیم منحنی های عمق - سطح - تداوم در استان تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تهیه نوموگراف برآورد حجم رسوبات در سدهای اصلاحی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تهیه نقشه تولید رسوب برای ایران و اولویت بندی حوزه های آبخیز از نظر رسوبدهی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش ملی فرسایش و رسوب
تلفیق اطلاعات حاصل از مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی و بررسی ویژگی های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر در سازند جهرم، میدان موندحسین علینقیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
تفکیک پلی مورفهای کربناتی آراگونیت و کلسیت با استفاده از تکنیک های شیمیایی در آزمایشگاه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ساچون در برش الگوشب افروز، روح اللهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبگذاری سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) در شرق حوضه کپه داغسیدرضا-موسوی حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییپنجمین گردهمائی علوم زمین