مقالات

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی ترکیب کانی شناسی و منشا رسوبات آبرفتی دشت زنجانپرویز عبدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات رسوبات آبرفتی دشت زنجان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و GISپرویز عبدی- عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی،دیاژنز و خاستگاه سازند زاگون، برش سربندان، البرز مرکزیجافری سالور مریمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
رسوبگذاری و تنوع فابریک در اائیدهای دو مینرالی سازند قم`جعفر آلی- رسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
خصوصیات سنگ شناسی فسفاتهای پلوئیدی و غیر پلوئیدی کامبرین زیرین سازند سلطانیه، منطقه ولی آباد( البرز مرکزی)جعفر شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
محیط تشکیل خاکهای لاتریتی در منطقه کانکاوولی,ایالت ماهاراشترا در کشور هندوستانجلال دورقی-ک-آ-شرماسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
محاسبه سرعت ته نشینی نمک در دریاچه ارومیهجواد درویشی خاتونیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی رسوب شناسی و رخساره های رسوبی مغزه تهیه شده از جنوب غرب دریاچه ارومیهجواد درویشی خاتونیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند سفید کوه (تریاس زیرین) در برش الگودرناحیه آق دربند– شمال شرق ایرانجوانبخت، محمد*؛ محبوبی، اسدالله*؛ موسوی- حرمی، رضا*؛ قائمی، فرزین*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی و چینه نگاری زیستی سازند کژدمی و بخش پایینی سازند سروک در میدان نفتی بوشگان، فارس نیمه ساحلی، جنوب باختر ایرانحسن ابراهیمی ورکیانیح-رعنا ناهیدی وافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
عوامل بروز شناسایی شاخصهای تفکیک رسوبات جریانهای خردهدار از جریانهای سیلابی: مطالعه موردی در علی اباد دمق (استان همدان)حسن محسنی- سعید خدابخشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی پارسی با نگرشی بر شرایط تشکیل انیدریت در مرز آسماری و پابدهحسنوند، اکبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنجحسین امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تلفیق اطلاعات حاصل از مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی و بررسی ویژگی های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر در سازند جهرم، میدان موندحسین علینقیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند جیرود در دره مبارک آباد و شمال شرق روستای زایگون، (البرز مرکزی)حسین محمدخانی، مجید خزایی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تاثیر جزایر مصنوعی امارات بر سواحل خلیج فارسحسین مروتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
میکروفاسیس ها و محیط رسوب گذاری سازند ایلام در میدان نفتی رگه سفید واقع در منطقه جنوبی فروافتادگی دزفولحمزه مهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
تفسیر توالی پاراژنتیکی سازند مزدوران در بخش جنوبی منطقهحمید آل طه،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند سروک در منطقه تنگ بیجار( ایلام)دالوند، فرانکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی سکانسی سازند گدون در دو چاه آغاجاری ۱۴۰ و منصوری۶ در حوضه دزفول جنوبیداود جهاندهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین