مقالات

نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی رسوبدهی حوزه آبخیز پل رودکاظم شعبانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ماسه‌های رودخانه‌ای عهد حاضر، ترکیب و شاخص تولید ماسهکاظم شعبانی گورجی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
نهشته های طوفانی آواری و کربناته سازند جیرود در ناحیه تویه ـ دروار (جنوب باختر دامغان)لاسمی, یعقوب ـ قوچی اصل , الهام ـ امین رسولی, هادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
سکانس استراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس نفتی آغاجاری (جنوب ایران)لاله محمودی کوهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی محیط رسوبی، دیاژنز، منشا کربنات و تعیین کانیهای رسی سازند سروک با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی در برش کرنج چاه شماره ۱۲ میدان کرنجماریاامیرزاده دکتر سادات فیض نیا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آرشیتکتور و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول، میدانهای نفتی چهاربیشه، خویز، بینک و رگ‌سفیدمجید خزایی، حسین محمدخانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
محیط رسوبی, Eh وpH و شوری قدیمی سنگ همبر معدن عمارت اراکمجید ونایی, سید محمد جواد موسوی, علی شعلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی بر اساس شاخص منطقه­ای جریان(FZI) در میدان نفتی مارونمحمد آغاجریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه پتروگرافی کانی انیدریت در سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارسمحمد ابراهیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارسمحمد ابراهیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
ریز رخساره سازند آسماری در چاه شماره ۲۵ میدان نفتی گچسارانمحمد اکبری بیرگانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نقدی بر تئوری دریاهای کلسیتی و آراگونیتی در طول فانروزوئیکمحمد حسین آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت­های سازند جهرم در منطقه دیزجان، شمال غرب سمیرممحمد صفائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
رخساره­ها و محیط رسوبی مقطع شاهزاده علی اکبر شهرضا، اصفهانمحمد صفائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در برش نمونه و چاه ۵۵ میدان نفتی گچسارانمحمد علی صالحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند الیکا در منطقه بلبل خوان آملمحمد علی قلی نتاج -فرج الله فیاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نقش بلندی های قدیمی در توالی سیمان ها و مخازن هیدروکربورمحمد علی کاوسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی) : نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانامحمد لنکرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رسوب دهی رودخانه جاجرود در بالا دست سد لتیانمحمد نخعی ، فرج الله فیاضی، فائضه بوربوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی اجزای تشکیل­دهنده رسوبات دریاچه ارومیه با استفاده از روش­های آزمایشگاهی وتکنیک شبکه­های عصبی مصنوعیمحمدی، علی; کدخدائی ایلخچی، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین