مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ساخت نگار TOC با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرخطیهدی عبدی­ زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی آنیزوتروپی یک مخزن کربناته با استفاده از لاگ دو قطبی-برشی (DSI)فرهاد خوشبختسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی پتانسیل تولید نفت و گاز سازند گدوان در شرق خلیج فارسشیلا حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش دیاژنز در توزیع واحدهای مخزنی و غیر مخزنی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمورحمزه مهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه نفت­های مخازن بورگان و گدوان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازیبهرام علیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی رخساره­ها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشاننیلوفر ظفرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
روشی دقیق درشناسایی پدیده های زیرسطحی زمین شناسی توسط آنالیزتصاویرFMI(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بهبود روش شناسایی شکستگی مخازن هیدروکربوری شکافدار در تصاویر FMIمصیب شفیع زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
جدایش زون­های رسی از سایر زون­ها توسط طبقه­ بندی کننده پارزنمرضیه حاجی محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری چاه توسط معیارهای شکست مور- کلمب و موگی- کلمب دریکی از مخازن جنوب غرب ایرانمحمدرضا فتح آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه نمودار گامای اصلاح شده و کاربرد آن در تشخیص نوع کانی رسی سنگ مخزن (مطالعه موردی: جنوب غربی ایران)ماجد عبیاتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
مقایسه روش های نوین (سیستم های هوشمند) و قدیمی (روابط تجربی) در تخمین تراوایی: مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایرانغلامرضا حسین یارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل خواص ژئومکانیکی سازند آسماری بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی(مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران)غزال زربخش زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی کیفیت مخزنی سازندهای دالان و کنگان با تلفیق داده­های رسوب­شناسی و پتروفیزیکیعمار دانیالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بکارگیری شبکه‍های عصبی‍فازی برای تهیه نمودار تراوایی از طریق نمودارهای چاه‍پیمایی: مخزن نفتی بورگان-میدان نوروزعلی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین رخساره های سنگی بر اساس الکتروفاسیس ها در سازندهای کژدمی و سروک در چاه نمک غربی ۱سیده حمیده محمودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان تابناکسکینه جلیل پیرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
پردازش تصاویر و محاسبه تخلخل دو بعدی (۲-D) با روش آنالیز خوشه ای (K-mean)در تصاویر مقاطع نازکسعید یار محمّدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی پتروفیزیکی و انتخاب بهترین مدل محاسبه اشباع آب در ماسه‌سنگ‌های شیلی ( جنوب غربی ایران)سعید طوافسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تخمین پایداری دیواره چاه بر اساس ضرایب الاستیک بدست آمده از لاگ­هاسپیده سهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین