مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل استرو گرافیکی پایداری شیبهای سنگی در جناحین سد مخزنی سورک بروجن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تجزیه و تحلیل سیستمی الودگی ابهای ساحلی شهر بندرعباس با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تاثیر سیلاب و پیامدهای ژئومرفولوژی ناشی از آن در مراقبت و نگهداری از شبکه حمل و نقل ریلی و زمینی مطالعه موردی: (حوضه ابخیز سمنان- سرخه)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تاثیر پلیمر BT۵۳ بر کنترل فرسایش و حفاظت مارن ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تاثیر ابیاری با پسابهای شهری و صنعتی بر سمیت برخی سبزیجات جنوب تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تاثیر آنومالیهای معدنی بر مولفه ای زیست محیطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پیمان های بین المللی زیست محیطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پی جویی ذخایر معدنی فلزی در زون رزن (استان همدان) با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER و تلفیق لایه های اطلاعاتی در محیط GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پهنه بندی مارنهای استان اذربایجان شرقی با استفاده از gis(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پدیده رسوب آسفالتین و تاثیر شرایط زمین شناسی بر روی خصوصیات آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پترولوژی و خاصیت پرتوزایی گرانیتوئیدهای اورانیم دار ساغند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پارامترهای موثر در انتقال واحدهای صنعتی و ساماندهی زیست محیطی شهر تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بیش طراحی در توسعه پایدار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بیتومین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بلایای طبیعی و اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی سیلایهای شهر کرمان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی و کاربرد محیط رسوبی و رسوب شناسی واحدهای کرتاسه در منطقه جنوب شرقی گلپایگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در شمال غرب- شمال شرق حوضه کپه داغ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی لغزش لایه های زمین شناسی (پلانش) در حوضه آبخیز سد ایلام و نقش آنها در تولید رسوب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی عوامل آلاینده رودخانه گرگان رود(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی عملکرد تزریق به منظور آبندی پی سنگی سد مخزنی خیرآباد نیک شهر با نگرش ویژه به زمین شناسی ساختمانی منطقه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست