مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی نقش بیومارکر ها در شناسایی منشا آلوده کننده های نفتی خلیج فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی نقش درخت لرگ در کاهش فرسایش خاک :پروین علیپور نصیر محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی های زمین شناسی ،کانی شناسی و چگونگی تشکیل گل فشانهای منطقه چابهارعلی قاسمی٭ ،سهراب افشاری ٭٭ بتول تقی پور،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ھیدروژئوشیمی منابع آب منطقه آیقلعهسی، جنوب شرق تکابآمنه آذرپیکانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی ھیدروژئولوژی دشت جایدر به منظور تعیین خصوصیات ھیدرودینامیکی سفره آب زیرزمینیکلثوم مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی و تعیین آلودگی های دریاچه شورابیل با محوریت توسعه فیزیکی و ارائه راهکارهای مدیریتی با حفظ جایگاه زیست محیطی آنمحمدتقی ساداتی پور، علی احدزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی و تعیین پارامترهای شیمیایی و بار آلودگی آب رودخانه دربند تهرانمهندس لیدا سلیمی۱ و تندیس خاک ره۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و تعیین متدولوژی مناسب برای پاکسازی سواحل شمالی خلیج فارس از آلودگی نفتیغزال چیلان ، محمد تقی ساداتی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی و تعیین میزان فلزات سنگین در رسوبات و آبهای ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
بررسی و کاربرد محیط رسوبی و رسوب شناسی واحدهای کرتاسه در منطقه جنوب شرقی گلپایگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی و مدلسازی پراکنش پارامترھای ژئوشیمیایی آب زیرزمینی با مطالعه موردی دشت کبودرآھنگ) ) استفاده ازGISوفا یوسف نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بکارگیری نسبتهای یونی به منظور بررسی منشأ املاح در منابع آب زیرزمینی دشت سرچاهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
بلایای طبیعی و اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی سیلایهای شهر کرمان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی (نقش انسان در آن)بهزاد براتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بیتومین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بیش طراحی در توسعه پایدار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پارامترهای موثر در انتقال واحدهای صنعتی و ساماندهی زیست محیطی شهر تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پترولوژی و خاصیت پرتوزایی گرانیتوئیدهای اورانیم دار ساغند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پدیده رسوب آسفالتین و تاثیر شرایط زمین شناسی بر روی خصوصیات آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پراکندگی فلزات سنگین آلاینده در نهشته های سفیدرودکامرانپوری ، علیرضا و امینی، عبدالحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین