مقالات

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تاثیر سیلاب و پیامدهای ژئومرفولوژی ناشی از آن در مراقبت و نگهداری از شبکه حمل و نقل ریلی و زمینی مطالعه موردی: (حوضه ابخیز سمنان- سرخه)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تاثیر مناطق مینرالیزه و آلتره برکیفیت آب های سطحی و زیرزمینی از دیدگاه زیست محیطیرضا طلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیرات زیست محیطی ناشی از حفر تونل ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تاثیرپذیری افقهای مختلف خاک در زیر ساختگاه سد باطله کارخانه فرآوری سرب و روی لکان در جلوگیری از آلودگی سرب محلول به آبهای زیر زمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
تجزیه و تحلیل سیستمی الودگی ابهای ساحلی شهر بندرعباس با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تحلیل استرو گرافیکی پایداری شیبهای سنگی در جناحین سد مخزنی سورک بروجن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تحلیل پایداری و مدیریت زیست محیطی سازه های فروشویی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
تحلیل پایداری و مدیریت زیست محیطی سدهای باطله ( مطالعه موردی : سد باطله کارخانه فراوری معدن فسفات اسفوردی )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
تحلیل حساسیت رفتار ھیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم GMS افزامجید الطافی دادگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری زاگرس مرتفع در ناحیه کوهرنگ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تحلیل مکانی پارامترهای مهم زیست محیطی با استفاده از سامانه های جغرافیایی برای دشت رسوبی خوزستان، شمال غرب منطقه خلیج فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تحلیل و بررسی ابهای سطحی و زیرزمینی در گستره دشت تاکستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تحولات محیطی و ژئو مورفولوژیکی سواحل شمالی خلیج فارس در کواترنرعبداله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تخمین آبدهی ویژه تخلخل به حجم تقریبی اب یک لایه آبدار به کم ژئوفیزیک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تخمین ضخامت آبرفت روی سنگ بستر با استفاده از سرعت موج برشی و خردلرزه های محیطی با مطالعه موردی شهر کرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
تخمین هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال لایه ابدار به کمک ژئوالکتریک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تخمین ھدایت ھیدرولیکی با استفاده از زمین آمار مطالعه موردی: دشت شبسترزینب مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ترمومتری چاه NWS۴ بر اساس فرایندهای آلترایسیون هیدروترمالی در پروژه زمین گرمایی مشکین شهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تعیین پارامترھای ھیدروژئولوژیکی آبخوان دشت خویس با استفاده از دادهھای ژئوفیزیکیدکتر منوچھر چیت سازانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین حساسیت خاکها به فرسایش آبی در نواحی نیمه خشک شمال غربی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست