مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریکپگاه زارع بابک تواناسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه کیفی پهنه های آبی چرا و چگونه؟ترانه شارمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
خطرات، ریسک ها و سم شناسی نانوذراتجواد ملکوتی خواه- قاسم عموعابدینی-داوود ایرانشاهی-سیداحمد مرتضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی توسعه کارست در کوه دالاخانی سنقر، کرمانشاهحاجی کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی برخی فلزات سنگین در پساب تصفیه خانه فاضلاب شھر ایلام و تغییرات آنھا در مسیر رودخانه گدارخوشحاجی کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کیفیت آبھای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQIحامد صیادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین سنگ منشأ آب ھای زیرزمینی با استفاده از نسبت ھای یونی (مطالعھ موردی : دشت حسن آباد، کرمانشاه)حسن ولی نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
طراحی سیستم جریان قائم برای تصفیه غیر فعال پساب اسیدی معدن براساس داده های معدن مس سونگونحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مھمترین پارامترھای ھیدروشیمی آب زیرزمینی دشت کبودر آھنگ در سال ۱۳۸حمید ایمان زاده،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
راھکارھای مدیریتی جھت رویارویی با بحران آّبحمیدرضا خرمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی چشمه های رادیواکتیو منطقه رامسرحمیدرضا- عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطییازدهمین گردهمائی علوم زمین
آزبست این کانی ارزشمند اما مرگبارخسرو ابراهیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مدیریت زیست محیطی بهینه در ارزیابی مخاطرات زمین شناسی محیطی سواحل جنوبی دریای خزرخوشروان .همایون شارمد. ترانهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ژئو مدیسین وپتانسیل بررسی آن در ایراندکتر پدرام ناوی دکتر ایمان انتظامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری آلاینده های نفتی در اسکراپ کشتی ها در شمال جزیره قشمدکتر سید محمد تقی ساداتی پور – مهندس سید اکبر رحمانی خضریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کمی و کیفی حوضه متاثر از سرشاخه رودخانه دز و توجه به مولفه‌های توسعه پایداردکتر سید محمد تقی ساداتی پور و فرناز قبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کمی و کیفی حوضه ساحلی لنگروددکتر سید محمد تقی ساداتی پور و نگین امین افشار ودکترمحمد رضا محمد شفیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثرات ناشی از پساب پالایشگاه بید بلند بر روی رودخانه ما روندکتر سید محمد تقی ساداتی پور-مهندس مریم صفی-* دکتر ولی احمد سجادیان – * مهندس محمد علی امامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اندازه‌گیری میزان عناصر روی، کبالت، نیکل در آب و رسوب منطقه شمالی جزیره هرمزدکتر سیدمحمدتقی ساداتی‌پور، مهندس فائز بهبهانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تغییرات فیزیکو- شیمیایی در کالبد حوضه آبریز بابل روددکتر محمد تقی ساداتی پور، مهندس فرهاد عربهاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین