مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
طراحی شبکه پایش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ابرکوهرضا نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی آرسنیک در خاک ھای پھنه ی باختری بیجارزھرا فتحی ھفشجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
(PILC) امکانسنجی حذف سلنیوم و سرب از محیط ھای آبی توسط رسھای پیلارد تعدیل شدهعفت حشمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات ھیدروژئولوژیکی منطقه کوه سوخته-جھانبین با استفاده از گمانه ھای اکتشافی و توالیھای چینه شناسیاحسان درویشپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی غلظت عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه گرگانرود در محدوده شھر گنبدعباس تیموریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش زمین شناسی منطقه کلاته چوبک، کاشمر، بر روی آلودگی منابع آب منطقه به عناصر سمی آرسنیک و بورشکیبا حامی گازرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی غلظت عناصرسنگین در خاک تصفیه خانه فاضلاب شیرازعاطفه نیمروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشھر و تأثیر سازند زمین شناسی بر کیفیت آبمھدی لشکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی روابط آماری بین عناصر جزئی در خاکھای مجاور کوره ذوب مس خاتون آبادوحید مزینانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
در نمونه ھای خاک محدوده تصفیه خانه (CIP) تعیین ضریب آلودگی صنعتی فاضلاب و لندفیل نیشابورمریم محبی نجم آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین پارامترھای ھیدروژئولوژیکی آبخوان دشت خویس با استفاده از دادهھای ژئوفیزیکیدکتر منوچھر چیت سازانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ھیدروژئوشیمی منابع آبی جنوب غرب مشھد و بررسی منشا آلودگی به آنتیمواناعظم ایرانپورمبارکهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی و مدلسازی پراکنش پارامترھای ژئوشیمیایی آب زیرزمینی با مطالعه موردی دشت کبودرآھنگ) ) استفاده ازGISوفا یوسف نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی شاخصھای آلودگی و روابط عنصری در منابع آب مصرفی منطقه کلاتهچوبک، کوھسرخ کاشمر، با استفاده از نرمافزارSPSSشکیبا حامی گازرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی ھیدروژئوشیمی منابع آب منطقه آیقلعهسی، جنوب شرق تکابآمنه آذرپیکانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب منطقه ی غرب کوھ سرخ (از طرق تا بندقراء)سلیمانی، سمیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات شیمیایی منابع آب زیرزمینی منطقه سردشت و شھیون در استان خوزستانعلی خوبیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
توزیع عناصر سرب، روی، آنتیموان، کادمیوم و آرسنیک در منطقه معدنی ایرانکوهمژده داودیفردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثرات زیست محیطی باطله ھای معدنیمژده داودیفردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
افت سطح آب زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت درمیانغلامرضا نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین