مقالات

نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۷ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرمناصر ناصریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی کمی و کیفی گنبدهای نمکی با نگرشی به مسائل زیست محیطینریمان نوری- علی اصغر شرفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی کیفیت آب رودخانه ماروننصرالله کلانتری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
شناخت مشکلات کاربرد آبهای زمین گرمایی در تولید انرژی الکتریکینعمت الله جعفرزاده([۱]) نعیم بنی سعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر آلودگی ناشی از پسابهای صنعتی کارخانه پارس خزر بر محیط زیست رودخانه سیاهرودنوشین سجادی- ایرج بیات- ترانه شارمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی میزان آلایندگی عناصر سنگین در خاکهای منطقه افیولیتی فیروزآباد شاهرودهادی حاجی زاده۱، غلامحسین کرمی۲، سعید سعادت۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی درجه خطر آفرینی منابع آلاینده رودخانه ها و مناطق ساحلی استان گیلان در محیطGISهمایون خوشروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
(SRT) در زمانهای مختلف عمر لجن SBR بررسی بازدهی سیستمهومن حاجی آبادی- سیدمحمدرضا علوی مقدم- سیدحسین هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی تأثیر پیریت بر دمپهای باطله معدن مس سرچشمهوحید سلطان محمدی ، حمید اکبری و مرتضی اصانلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی پتانسیل تولید زهاب اسیدی از باطله های کارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از آزمایش ABA اصلاح شدهوحید سهرابی، مرتضی قادری، محمد مهدی سالاری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
ارزیابی آلودگی و توزیع مکانی عناصر جزئی در خاکھای اطراف کوره ذوب مس خاتون آباد، غرب استان کرمانوحید مزینانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی روابط آماری بین عناصر جزئی در خاکھای مجاور کوره ذوب مس خاتون آبادوحید مزینانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی تغییرات کمی سفره آب زیرزمینی متاثر از طرح پخش سیلاب تسوجوحیده مرادنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی و مدلسازی پراکنش پارامترھای ژئوشیمیایی آب زیرزمینی با مطالعه موردی دشت کبودرآھنگ) ) استفاده ازGISوفا یوسف نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
منشا زمین زاد نیترات در آبخوان سرپنیران، استان فارسیحیی محمودی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روشھای آماری چند متغیره برای تفکیک رسوبات مختلف و تعیین منشاء عناصر سمی؛ در محدوده ی معدنی مس چھارگنبد، سیرجانیوسفی شریک آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل فرسایش در حوضه آبخیز رودخانه آستانه از طریق مدلهای تجربییونس دقیقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین