مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارزیابی پتانسیل خطر منابع آلاینده بر روی رودخانه هرازمریم محمدپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات هیدروئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم منطقه آذربایجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ارزیابی خصوصیات ھیدروژئوشیمیایی آبھای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایرانامین رستمی زرین آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات ھیدروژئولوژیکی منطقه کوه سوخته-جھانبین با استفاده از گمانه ھای اکتشافی و توالیھای چینه شناسیاحسان درویشپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی ریسک فلزات سنگین استان اردبیل با روش تحلیل تاکسونومیمحمد حیاتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی زیست محیطی آب زیرزمینی دشت کوهپایه و سگزی با استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی زیست محیطی آبهای زیرزمینی در منطقه فیروزآباد شاهرود(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
ارزیابی زیست محیطی سیلابهای بزرگ مطالعه موردی حوضه گرگانرود(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
ارزیابی سه مدل آماری به منظور تخمین توزیع مکانی عناصر سنگین فلزی قابل دسترس در خاکهای سطحی در تالاب بین المللی شادگان، خوزستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
ارزیابی شاخصھای آلودگی و روابط عنصری در منابع آب مصرفی منطقه کلاتهچوبک، کوھسرخ کاشمر، با استفاده از نرمافزارSPSSشکیبا حامی گازرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی عملکرد و آگاهی کارکنان سازمان حفاظت از محیط یست در زمینه مدیریت بحران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ارزیابی غلظت عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه گرگانرود در محدوده شھر گنبدعباس تیموریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کیفیت آب رودخانه ماروننصرالله کلانتری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کیفیت آبھای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQIحامد صیادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کیفیت شمیایی و آلودگی کلی فرم های آب های زیرزمینی شرق دزفول از لحاظ شرب با استفاده از تکنیک GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی میزان آلایندگی عناصر سنگین در خاکهای منطقه افیولیتی فیروزآباد شاهرودهادی حاجی زاده۱، غلامحسین کرمی۲، سعید سعادت۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی میزان پراکنش و نوع فلزات سنگین در رسوبات باتلاق گاوخونی و تاثیرات احتمالی آن بر اکوسیستم منطقهاکبر قاضی فرد- مرتضی شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطی(تنظیم نشده)
ارزیابی نقش بنیان ها و ساختارهای جغرافیایی، طبیعی و زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید (ضرورت ها، چالشها)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
استفاده از ستونهای آهکی در پایدار سازی شیروانی های مارنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
استفاده از مطالعات ھیدروژئوشیمی و تحلیل عاملی برای شناسایی عوامل مؤثر بر شوری آبخوان باغهغفران چراغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین