مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کمینه سازی مصرف آب و تولید فاضلاب در صنعتشاهین محمدنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
فعالیت آنزیم إتوکسی اُ دی إتیلاز در ماهی گل خورک بعنوان نشانگری برای آلودگی به هیدروکربنهای نفتی در خور هاو جنگل های حرامهدی محمدی- سیتی خدیجه داوودسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
فرآیندهای بیولوژیکی تشکیل Histosols در دشت آسپاس استان فارسناصر مهردادی- مهرداد احمدی- علی ابطحی- فرهاد خرمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
فلزات سنگین فاضلابهای صنعتیزهرا طالب زاده-محسن شهریاری-حسن مهدیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
(SRT) در زمانهای مختلف عمر لجن SBR بررسی بازدهی سیستمهومن حاجی آبادی- سیدمحمدرضا علوی مقدم- سیدحسین هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی اثرات سمیت دیازینون بر برخی پارامترهای هماتولوژیکی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در رودخانه سفیدرودزهرا پاداش برمچی-علیرضا صفاهیه-محمود بهمنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
برآورد حجم فاضلابهای صنعتی:ارائه روش و مطالعه موردیعلی دهنوئی ] - دانشجوی دکترای مهندسی عمران، مهندسی محیط زیستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
کشاورزی پایدار و مدیریت منابع زیستی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاهش فروشویی آنتیموان از خاکستر کف کوره های سوزاننده زباله جامد شهری با افزود کانیهای جاذب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد مورفولوژی مخروط افکنه ها در شناسایی گسلهای جنبا (مطالعه موردی گسل طبس)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد مدل هیدرولوژیکی GIS در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی برآورد ظرفیت حوزه آبریز زهره)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد سنجش از دور در تحلیل ساختارهای شکننده ارتفاعات شمال شرق رفسنجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد تکنیکها تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه، مطالعه موردی رودخانه کر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد آنالیز و مدل سازی استوکاستیک (ناقاطع) در خلال مطالعات جامع ویژگی های مخزن گازی گنبدلی (مرز ایران و ترکمنستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد GIS در نقشه برداری از تنوع زیستی میکروبی در محیط های آبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد GIS (ARC VIEW) در بررسی های- ژئومورفولوژیکی لسهای منطقه آق بند استان گلستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
کاربرد GEOSTATISTICAL- ANALYSE در تهیه مدلهای رقومی ارتفاعی (DEM) و نقشه های توپوگرافی (مطالعه موردی منطقه شهر میانه)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ویژگی مشترک گسلهای لرزه ای زاگرس با گسل سان آندریاس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
نگاهی ویژه به معادن خاک نسوز در شمال استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
نقدی بر برنامه توسعه چهارم کشور در زمینه محیط زیست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست