مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
سد زیر زمینی تکنولوژی جدید برای توسعه منابع آب زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
سازوکار انتقال آلاینده های فلزی از کانسار آرسنیک- طلای زرشوران، تکابمر، فرید- مدبریف سروش- یعقوب پور، عبدالمجیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ژئوفاژیا و بیماریهای مرتبط به اثرات زیست محیطی، طبیعی و تغذیه ای آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ژئوشیمی زیست محیطی، منشآ، و تحرک عناصر در رسوبات دریاچه مهارلو(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی زیست محیطی سنگ ، خاک ، آب و گیاه در محدوده شهری کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ژئوپارکها و نقش آنها در حفظ میراث زمین شناسی و محیط زیست ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ژئو مدیسین وپتانسیل بررسی آن در ایراندکتر پدرام ناوی دکتر ایمان انتظامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
زهابهای اسیدی معدن و هزینه‌های آن ضمن ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های معدنیمریم صادق بیگی رامین دوست محمدی تقی فضلی خانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
زمینشناسی مهندسی قلعه تاریخی فلک الافلاک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
زمین، محیط زیست و سوانح طبیعیسید حسن- بحرینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین شیمی زیست محیطی منابع خاک، گیاه و آب در کانسار مس – طلای پورفیری دالی، ایران مرکزیفاطمه علوی طباییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی زیست محیطی و نقش کانسار زرشوران در آلودگی منابع آب منطقه تکابمدیری،سروش- مر،فریدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی زیست محیطی منطقه حفاظت شده هفتاد قله اراک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
زمین شناسی زیست محیطی گنبد نمکی دلازیانمحمد رضازندمقدم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی پزشکی و چالش های زیست محیطی - سلامت واقعیتی ناشناخته در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
زباله های بیمارستانی و تکنولوژیهای جدید بی خطرسازی آنهاکبری وریج کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
زئولیت، یک کانی با ارزش درکشاورزی و پالایش آلاینده های محیط زیست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
زئولیت یک کانی با ارزش در کشاورزی و پالایش آلاینده های محیط زیست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
روشهای کنترل و کاهش آلاینده های ناشی از صنعت گوشتزهره کسمائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین