مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۴۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارزیابی رفتار هیدروژئومکانیکی و نفوذپذیری پی سد رودبار لرستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسینهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
آنالیز آماری پارامترهای هیدروشیمیایی آبخوان آبرفتی دشت زیدون، استان خوزستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسینهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
شبیه سازی جریان آب زیر زمینی دشت لادیز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی و ژئومورفولوژی غار آبی سهولان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
دورسنجی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: کارست کوهرنگ)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
خصوصیات شیمیایی منابع آب موجود در سازندهای سخت گرانیتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تغییر اقلیم در استان خوزستان از دیدگاه مشاهدات بارش و دما(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تخمین مولفه های جریان کلی رودخانه زاینده رود با استفاده از مدل های تفکیک هیدروگراف(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل شوری آب زیر زمینی دشت عباس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل شوری چشمه باغ بهزاد و تهاجم آب شور در دشت خانمیرزا شهرستان لردگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی سری زمانی بارش - رواناب و مطالعه زمان تاخیر در حوضه آبریز بازیافت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی روشهای تجربی برآورد رواناب سالانه در حوضه آبریز رود زرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی رفتار آبخوان های آبرفتی با استفاده از هیدروگراف چاه های پیزومتری (مطالعه موردی: دشت قوچان - شیروان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی نقش عوامل ساختاری در فراوانی آب در منطقه کارستی لار با استفاده از سنجش از دور و GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اثر آبگیری مجاری ریز و بزرگ آبخوانهای کارستی بر هیدروگراف چشمه ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نقش ضریب تبادل در شبیه سازی رفتار هیدرولیکی آبخوانهای کارستی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیر زمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
محاسبه ناهمگنی در سفرههای کارستی با استفاده از داده های آزمایش پمپاژ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
غلظت عناصر عمده و کمیاب در آب رودخانه ی کارون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران