مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۴۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
طراحی هیتوگراف و ماکزیمم عمق بارندگی برای زمان تمرکز حوضه های آبریز فاقد ایستگاه هیدرومتری در استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثر اعمال سیاستهای مختلف بهره برداری از آبخوان آبرفتی دشت سرچاهان شرقی بر دبی پایه رودخانه اعظممحمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تهیه مدل ریاضی به منظور اعمال مدیریت بهینه کمی و کیفی آبخوان مطالعه موردی آبخوان دشت نیریزحجت اله ناصریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تأثیرعوامل زمین شناسی درکیفیت شیمیایی منابع تأمین آب آشامیدنی گرگانمصطفی رقیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی عددی اجزاء محدود برای شبیه سازی فرآیند بازگشت آب به یک پیت عمیق در یک سفره آزاددولتی ارده جانی،فرامرز،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش¬های آماری در تحلیل کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت باغملکمحمد فاریابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد قابلیت انتقال با استفاده از داده های پمپاژ و لاگ چاه هاسید محمد حسینی سبزواریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی و بهینه¬سازی شبکه پیزومتری با استفاده از روش¬های ژئواستاتیکی و تفاضلات محدودجابر مظفری­زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تصحیح ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل تفاضلات محدود(MODFLOW ) و روش کریجینگجابر مظفری­زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی هیدروژئولوژیکی سد گرین نهاوند با استفاده از ردیابهای رنگیغلامرضا خانلریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ریخت سنجی آبفروچاله های گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآبادمهدی زارعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
هیدروشیمی دشت مراغه-بناب و تاثیر پسابهای شهرک صنعتی مراغه بر کیفیت آبهای زیرزمینینینا محمودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی عددی اجزاء محدود برای پیش بینی نرخ آب ورودی و ارتفاع سطح تراوش در یک پیت عمیق۱- آریافر. احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل کیفی آبهای زیرزمینی دشت ابرکوهمجید روزبهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل علمی وجودحفرات انحلالی پنهان (غار) درمنطقه آذرشهر (غرب مجموعه آتشفشانی سهند)ایوب قدیرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف و مطالعه طویل ترین غار نمکی جهانناصر اسدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره تحت فشار بوسیله تکنیک بهینه سازی ژنتیک الگوریتممهدی کردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی راهکارهای مختلف جایگزینی چاه بهره برداری در معدن سنگ آهن گل گهرمهدی سیاووش حقیقی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی توانائیهای شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی آبخوانهای کمپلکساصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه هیدروشیمی و ارتباط هیدروژئولوژیکی آبخوانهای کارستی و بازالتی دشت های بازرگان و پلدشتاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین