مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی ژئوشیمیایی رسوبات کربناته سازند کنگان: کاربردی برای تعیین مینرالوژی اولیه و تعیین مرز پرمو- تریاس در خلیج فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی ارتباط ناپیوستگی پرموتریاس با کیفیت مخزنی واحد های مجاورآن درمیدان گازی پارس جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی توزیع و تشکیل گلاکونیت در سازند نیزار ( شمال مشهد) با اشاره ای به کاربرد آن در آنالیز حوضه و تفسیر چینه نگاری سکانسی این سازند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی تاثیر هندسه فضاهای خالی و تکامل تخلخل، بر تراوائی در سنگهای آهکی و دولومیتی، با مثالی از سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی دیاژنزی دولومیت های سازند لار در منطقه آبگرم قزوین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تفکیک دسته رخساره های پیشروی و پسروی بر مبنای گلاکونی های اتوکتونوس در سازند آیتامیر- شرق حوضه کپه داغ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تحلیل رخساره ها و محیط های رسوبی توالی سنگهای پرمین در شمال دامغان، البرز شرقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تحلیل رخساره های کربناته بخش ۲ سازند میلا در ناحیه حسنکدر ( البرز مرکزی - دره کرج )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
حساسیت ذاتی واحد های سنگ و خاک حوضه ابرقو- سیرجان به فرسایش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
دیاپیریسم گنبد تبخیری و تاثیر آن بر بخش های مختلف سازند قم در جنوب ساوه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
رخساره ها ومحیط های رسوبی سنگ های دونین بالایی در کوه دالمه در شمال شرق اردکان (ایران مرکزی )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
شناخت مجموعه های رخساره ای سازند کشف رود ( ژوراسیک میانی ) و تفسیر محیط رسوبی آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
نگرشی بر یافته‌های ژئوشیمیایی در نهشته‌های کربناته پرمین جنوب شرقشهر رضامژگان نکوخو و محمد حسین‌آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمیایی رخساره‌های کربناته- دولومیتی سنگ مخزن گازیدالان و کنگان در میدان سلماندکتر احمدرضا ربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مطالعات ژئوشیمیایی نهشته‌های کربناته سازند جیرود در جنوب غربدامغانطیبه باقری- محمد حسین‌آدابی- میررضا موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند رازک در منطقه وار- فیروز آبادکدکتر فریدون سحابی- مژگان هوشمند- نیره رضیلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
رخساره‌های عمیق رسوبات پلیوسن در جنوب غرب دریای خزرخدابخش، سسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
رابطه بین ترکیب و منشأ رسوبات سیلیسی آواری (ژوراسیک میانی) با محیط تکتونیکی در شرق بینالود، جنوب غرب مشهدسیده فخری هاشمی، سید رضا موسوی حرمی، اسدالله محبوبی و مهدی نجفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند قم در جنوب بخش مرکزی حوضه رسوبیایران مرکزی: ارزش زمان چینه شناختی سکانس‌ها در تشخیص سن پارهیعقوب لاسمی و هادی امین رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین