مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
عوامل دیاژنزی مؤثر در پارامترهای مخزنی سازند فهلیان در میدان بی بی حکیمهسید علی معلمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رخسارهها، محیطهای رسوبی و خاستگاه ماسه سنگهای سازنده هجدک در حوضه رسوبی مرتبط با گسلهای امتداد لغز اطراف زرند کرمانیعقوب لاسمی- علی خردمندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تشخیص انواع دولومیتهای پالئوسن فوقای در شمال شرق ایران براساس شواهد پتروگرافی و ایزوتوپهای کربن و اکسیژناسدالله محبوبی- رضا موسویحرمی- یعقوب لاسمی-حسین رحیمپوربنابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی نهشته های طوفانی (Strom deposits) بخش زیرین سازندالیکاعلیرضا طهماسبی-یعقوب لاسمی-مسعود لطف پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی تأثیر ساختمان میکروسکپی سنگهای کربناتی بر خصوصیات پتروفیزیکی آنهامیررضا موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ترکیب و تعیین منشأ ماسه سنگهای سازند زیور در نواحی اجاق قشلاق و قره خان بیگلو ، شرق مغان ، شمال غرب ایرانفرزین فرزانهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکروفاسیسها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک عمیق (Pelagic) در برش مختار،ماریا امیرزاده دکتر سادات فیض نیا دکتر بهرام موحدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلهای دولومیتی شدن سازند الیکا در منطقه بلبل خوان آملمحمد علی قلی نتاجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
رخساره‏ و نهشته‏های طوفانی (Tempestites) و محیط‏های رسوبی پاره سازند C میلا (ممبر C سازند میلا) در بلندای زاگرسکاوسی، محمدعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مقدماتی رسوبات سیلیس دار ژوراسیک البرزافشین کریم خانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین روند دیاژنتیکی و تفکیک دولومیتهای سازند باروت ( البرز مرکزی ) بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی ( عناصر اصلی ، فرعی و ا یزوتوپی )میر شاهانی ، مریم ؛ آدابی ، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
رویدادهای اقیانوسی فاقد اکسیژن و تشکیل توالی فشرده‌ی فرازنین (Frasnian condensed section) در البرز مرکزینادر کهنسال قدیم‌وند داود جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکرو فاسیس ها ومحیط رسوبی رسوبات دونین فوقانی در ناحیه چاریسه ، شمال شرق اصفهانشیرانی بید آبادی ، کورشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
نقش باکتری ها در فسفاتی شدن سازند پابده در فروافتادگی دزفول شمالیحسن محسنی- حسین رحیم پور بنابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفـاده از گلاکونی در تفسیر چینه نگاری سـکانســـــی سازند ایتامیر ) جنوب آق دربند( شرق حوضه رسوبی کپه داغخواجه یزدی ، مرضیه، موسوی حرمی، رضا، محبوبی، اسد ا...، نجفی، مهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی رخسارهای سازند ایلام مو کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عنصری در تشخیص مرز این سازند با سازند سروک در رخنمون تنگ رشید ، کوه پیون ، منطقه ایذهاسدی مهماندوستی – الهام ، آدابی – محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند چمن بید در دو برش واقع در شمال شرق مشهدمهدی نجفی- سیدرضا موسوی حرمی- محسن یزدان پناه- میترا جنتی جهرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سنگ نگاری و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در حاشیه شمالی فروافتادگی دزفولسارا ملکی خیمه سری- میررضا موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سیلیسی شدن انتخابی پوسته بازوپایان در سنگ های آهکی پالئوزوئیک در منطقه آوجسعید خدابخش- حسن محسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی رسوبات کربناتی پالئوسن بالایی شرق حوضه کپه داغ براساس داده های سنگ نگاری و ایزوتوپیسیدرضا موسوی حرمی- اسدا... محبوبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران