مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۶ مورد از کل ۱۷۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه پتروفاسیس در ماسه سنگ ها به منظور تعیین منشاء و موقعیت تکتونیکی آنها، با مثالی از ایران مرکزیعبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
فرایندهای دیاژنتیکی (سیلیسی شدن و استیلولیتی شدن) و نقش آنها د رکنترل سنگ های ساختمانی مرمریت، مطالعه ای از معادن ایران مرکزیناصرارزانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبی(تنظیم نشده)
تعیین مینرالوژی اولیه و بازسازی محیط رسوبی نهشته های کربناته سازند مبارک (کربونیفر زیرین) با استفاده از اطلاعات ژئوشیمیبیتا ارباب- محمد حسین آدابی -سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه شناسی توالیهای سازند قم در منطقه شرق سمناننریمان نوری- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی سنگ شناسی و دیاژنز سازند سلطانیه در منطقه شاهرودکاظم مرادی- وحید فرج پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات رسوب شناسی و شناسایی انواع تخلخل در سازندهای بخش بالایی آسماری و غار میدان ابوذرمحمد رضا کمالی - محمد معین پور- علی معلمی- پرویز پورزاهدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پتروگرافی ماسه سنگ لالون در مقطع نمونهمحبوبه حسینی برزی- رسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
منشاء کانیهای رسی و روند تکاملی آنها با تغییرات عمق، سازند قرمز فوقانی، ایران مرکزیعبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
سیلسی شدن انتخابی در رسوبات ائوسن منطقه آمره قمرسول اخروی- علیی مبشریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نقش خطوط تعادل حرارت ایزوتوپی در تفکیک مینرالوژی کربناتهای مناطق تروپیکال عهد حاضر و رسوبات ترشیلری مناطق معتدلهمحمد حسین آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تشکیل کف سخت(hardground) آهک - f سازند قمرسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رخساره های پتروفیزیکی (پتروفاسیس) سنگهای کربناته بخش بالایی سازند آسماری در جنوب غرب ایرانعلی معلمی- جمشید رودساز - عبدالمجید موحدی نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
میکروفاسیس، بازسازی محیطهای رسوبی و چینه شناسی توالیهای Sequence stratigraphy سازند الیکا در شرق البرز مرکزی (ناحیه شهمیرزاد)یعقوب لاسمی- مسعود لطف پور- علیرضا طهماسبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
محیط رسوبی و میکروفاسیس سنگهای کرتاسه زیرین ناحیه خاصه تراش شمالشرق اصفهانامرالله صفری- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه پتروگرافی کربناتهای ائوسن- میوسن د رغرب کرمانشاه با توجه خاص بر فرایند کارستی شدنفریدون سحابی-جعفر اویلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تشکیل سیمانهای آهکی و دولومیت ثانوی و ارتباط آنها با توالی های رسوبی سازند مزدوران در شمال شرقی ایرانیعقوب- لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدوازهمین گردهمائی علوم زمین