مقالات

نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۴۳۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پژوهشی بر پترولوژی و ژئو شیمی سنگ های ولکانیک مجموعه شوشونیتی جنوب عشین (غرب انارک- شمال شرق استان اصفهان)قدرت ترابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پترولوژی و ژئو شیمی سنگهای دگرگونی ماهنشان (تکاب)سید محمد پورمعافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پترولوژیکی سنگ های منطقه زند آباد در شمال غرب اهرسید محمد پورمعافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مشخصات ژئو شیمیایی و پتروگرافی در تعیین موقعیت تکتونوماگمایی ولکانیت های سبزوارایراندخت بغدادی-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
منشاء و گسترش زئولیتها در گدازه های مافیک الیگومیوسن شمال زاهدانساسان باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه پی دگرگونی افیولیتهای مشهد و مکانیسم تشکیل آنصدر الدین امینی- ابوالفضل کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کروم اسپینل به عنوان یک نشانگر پترولوژیکی در توالیهای الترامافیک- مافیک صوغان و سیخوران (جنوب شرق ایران)حمید احمدی پور- مسیئب سبزه ای - حبیب ا.... قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ولکانیسم ترشیری منطقه عباس آباد (غرب سبزوار- ایران مرکزی)محمد هاشم امامی- حمیده رشیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
توالی ولکانو کلاستیک های ائوسن در منطقه علی آباد و کوشک نصرت، شمال دریاچه حوض سلطان قممحسن رنجبرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
سن نسبی و پتروگرافی توده های نفوذی یونسلو و بالستان در شمال اشنویهسارا هوشمند معنوی - منصور وثوقی عابدینی- محمد پورمعافی - جلیل قلمقاشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
مطالعه تاثیر محلولهای گرمابی بر ولکانیک های غرب میانهمنصور وثوقی- پریوش مهدویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
ژئوشیمی بازالتهای افیولیت آباده طشک (شمال غرب نیریز) و تعیین جایگاه تکتونیکی آنموسی نقره یان-محمد علی رجب زاده- پروین جعفری منفردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پترولوژی و ژئو شیمی سنگ های آذرین شمال گردنه ملا احمد (جاده اصفهان به نائین)منصرو گورنگ- قدرت ترابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
پتروگرافی، ژئو شیمی و پترو ژنز آندزیتهای غرب اردکانجواد قانعی اردکانی- علی درویش زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
تشخیص اپیدوت ماگمایی از اپیدوت ثانویه و عامل ایجاد ماگماتیسم در سنگ های نفوذی قلعه یقمش غرب استان یزدمحمود خلیلی- زهرا لقمانی - موسی نقره ییانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از شیمی هورنبلند در تعیین T, P تبلور گرانیتوئیدهای قلعه یقمش غرب استان یزدمحمود خلیلی- زهرا لقمانی- نسرین باقری- قدرت ترابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
انکلاوهای سورمیکاسه (رستیت) در گرانیتوئیدهای الیگودرزمحمود خلیلی- نسرین باقری -زهرا لقمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی حسن رباط، کلاه قاضی و الیگودرزمحمود خلیلی- نسرین باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
سری شناسی ماگمایی و بررسی نوسانات عناصر سدیم، پتاسیم و آلومینیوم در ولکانیک های ترشیری شمال بیرجنداسماعیل اله پور-منصور وثوقی عابدینی- محمد حسن کریم پور- محمد هاشم امامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی منطقه های دگرسانی کانسار مس پورفیری میدوک بر اساس داده های مینرالوژیکی- فیزیکوشیمیاییمحمد لطفی -مهدی خداپرستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین