مقالات

نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴۳۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی توده های ساب ولکانیک منطقه خواجه در شمال شرق تبریز و کانی سازی آهن و مس همراه آنهاعلیرضا کریم زاده ثمرین- شهاب یزدانیان - محسن مویدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژنز احتمالی کانسار آهن همه کسی- همدانمهرداد براتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی ژئوشیمی و خاستگاه زمین ساختی تشکیل نهشته های سولفیدی همراه با آتشفشانهای افیولیتی ناحیه قزل داش خویعلی امامعلیپور- ایرج رساءسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
پتروگرافی متابازالتهای بخش غربی آمیزه رنگین جنوب بیرجندمحمدحسین یوسف زاده- مسیئب سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
گنیس یا گرانیت میلونیتی؟محمد ولی زاده- علیرضا باباخانی-محمد محجل -خدیجه امانی هفشجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
معرفی تیپ دگرگونی ناحیه یی همدان با توجه به زون بندی کانیهای دگرگونی در منطقه شمال شرق الونددانشگاه تهران- علیرضا ولی زاده- علی درویش زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی پتروگرافی و ژئوشیمیایی اسکارن آهن فوداز واقع در جنوب نائینایرج نوربهشت- موسی نقره یان- علیرضا الله گانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی گرانیتوئیدهای تغییر شکل یافته علی آباد دمق و سنگ های دگرگونی دربرگیرنده آنفرزانه مقدم-محمد ولی ولی زاده- محمد محجل -علی اکبر بهاری فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی کانی شناسی سنگهای اتشفشانی دماوندحسین معین وزیری- علی حاجچی سلطان-محمد علی آرینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
مطالعه گرانیتوئیدهای نوع I در کوه سرنوسر خراسانسیداحمد مظاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی پترولوژی سنگهای دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتوئیدی شاهکوه (غرب نهبندان- جنوب بیرجند)لیث مدحج-محمد ولی ولی زاده- داریوش اسماعیلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی زمین شناسی و پترولوژی ولکانیکهای گردنه بالیقلی (شرق بزقوش) با نگرشی بر پرلیتهای منطقهمیرعلی اصغر مختاری-منصور مجتهدی - علی عامریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی علل ناپایداری فنوکریستالهای پلاژیوکلاز در آندزیتهای رودهن (شمال شرق تهران)مرتضی محمودی-حسین معین وزیری- محمد حسین رضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
تکامل حوادث ماگمایی و دگرگونی در مجموعه افیولیتی کهنوجعلی کنعانیان- علی درویش زاده- مسیب سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مجموعه اولترامافیک- مافیک سیخوران؛ افیولیت یا دیاپیر گوشته ای؟حبیب الله قاسمی- مسیب سبزه ئی- تیری ژوتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محیط تکتونوماگمایی گرانیتوئیدهای چهار گنبد سیرجانعبدالناصر فضل نیا- عباس مرادیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
مطالعه ساختهای جریانی موجود در گرانیتوئیدهای الوندعلی اصغر سپاهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
معرفی فاز دیاگرام جدید در سولفوسالتهای نقره با استفاده از مطالعات اسپکتروسکوپی (XAS) و میکروسکوپ الکترونی (TEM)مرتضی رزم آراسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
نقش دگرسانی های گرمابی در تحول سنگهای آذرین و رسوبی دره زرشکبهروز دهقان منشادی - جمشید حسن زاده - محمدولی ولی ازدهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی ویژگیهای فوران ایگنیمبریتی آب ترش قزوینعلی درویش زاده- آناهیتا منصوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)