مقالات

نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۴۳۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی پدیده تورمالین زایی در سنگهای توده های نفوذی قلعه یقمش در غرب استان یزدمحمود خلیلی- زهرا لقمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تشخیص اپیدوت ماگمایی از اپیدوت ثانویه و عامل ایجاد ماگماتیسم در سنگ های نفوذی قلعه یقمش غرب استان یزدمحمود خلیلی- زهرا لقمانی - موسی نقره ییانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ترمومتری با استفاده از فلدسپات (An, Or, Ab) در توده های نفوذی قلعه یقمش غرب استان یزدمحمود خلیلی- زهرا لقمانی- عباس معماریان-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از شیمی هورنبلند در تعیین T, P تبلور گرانیتوئیدهای قلعه یقمش غرب استان یزدمحمود خلیلی- زهرا لقمانی- نسرین باقری- قدرت ترابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی حسن رباط، کلاه قاضی و الیگودرزمحمود خلیلی- نسرین باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
انکلاوهای سورمیکاسه (رستیت) در گرانیتوئیدهای الیگودرزمحمود خلیلی- نسرین باقری -زهرا لقمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
نحوه تشکیل سنگهای آتشفشانی با ساخت بالشی و تعیین سن آنها بوسیله سنگ آهکهای فسیل‌دار موجود در فضای بین بالشهامحمود رحمتی ایلخچی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
معرفی و بررسی نقشه ۱:۱۰۰,۰۰۰ کامیاران با نگرشی ویژه بر مجموعه افیولیتی آنمحمود صادقیان- احمدی مجتبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مدل سازی فرآیندهای پترولوژیکی و جایگیری کمپلکس نفوذی اندریان، شمال غرب ایرانمرتضی خضری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه پترولوژی و ژئو شیمی سنگ های آذرین و دگرگونی منطقه میوه رود (آذربایجان شرقی)مرتضی خضری- علی اصغرکلاگری-علی عامری- مجتهدی منصورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه هاله دگرگونی مجاورتی اندریان، شمال غرب ایرانمرتضی خضری- محسن موذنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
تفسیر نتایج سن سنجی ایزوتوپی به روش ۴۰K/۴۰Ar از سنگهای دگرگونی شرقی و کمپلکس های افیولیتی منطقه خویمرتضی خلعت بری جعفری، پرفسور تیری ژوتو، پرفسور هروه بلونسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
معرفی فاز دیاگرام جدید در سولفوسالتهای نقره با استفاده از مطالعات اسپکتروسکوپی (XAS) و میکروسکوپ الکترونی (TEM)مرتضی رزم آراسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
رده بندی ژنتیکی سنگ های سازنده توده های گرانیتوییدی موتهمرتضی شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعیین سری و موقعیت زمین ساختی آمفیبولیت های منطقه گلپایگانمرتضی شریفی- سید محسن طباطبایی منشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل ناپایداری فنوکریستالهای پلاژیوکلاز در آندزیتهای رودهن (شمال شرق تهران)مرتضی محمودی-حسین معین وزیری- محمد حسین رضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
معرفی دو محدوده افیولیتی در منطقه تکابمرتضی مومن زاده- عمران رحیم نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای کانی شناسی وژئوشیمیایی توده نفوذی نبی جانمریم یزدانی، احمد جهانگیری، حسن شکوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ویژگیهای کانی شناسی وژئوشیمیایی توده نفوذی نبی جانمریم یزدانی، احمد جهانگیری، حسن شکوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کلیاتی از متابازیت های خیلی ضعیف منطقهء کمال آباد واقع در غرب نائین (استان اصفهان)مژگان جوانمردیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین