مقالات

نمایش ۶۱ تا ۶۷ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعات ژئوشیمیایی و سیالات درگیر در اثر معدنی طلای طرقبه خراسان- ایرانساسان لیاقت- سعید فرخی نیا- مرتضی مومن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
خصوصیات ژئوشیمیایی لگهای مغناطیسیmagnetic lag و غیر مغناطیسی non-magnetic ناحیه کوبار، استرالیا و نقش آنها در اکتشاف ذخایر فلزی پنهان و کاربرد احتمالی آن در ایرانصمد علیپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات ژئوشیمی، کانی شناسی و سیالات درگیر در معدن متروکه تنگستن نظام آباد استان مرکزی- ایرانغلامحسین شمعانی اصفهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و کاربرد آن در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای، منطقه تکابوحید حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
ژئوکرونولوژی سریهای ماگمایی سنوزوئیک ناحیه شهر بابک به روش آرگون- آرگونجمشید -حسن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
پژوهشی در زمین شناسی، ژئوشیمی، منشا کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در نهشته سونگوتیپ پورفیر مس- مولیبدن ن (آذربایجان غرب اهر)محمود - مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی و ژنز اسکارن آهن و مس معدن مزرعه شمال اهر- آذربایجان شرقیحبیب- ملائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمییازدهمین گردهمائی علوم زمین