مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اکتشافات ژئوفیزیکی مس در منطقه مجدر اردبیلداوود پوره کارشناس گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اکتشافات ژئوفیزیکی بروش سایزموالکتریک(ESP)م.منتهایی م.ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آشکار سازی توده‌های آنومالی سه بعدی‌ هادی یا مقاوم با استفاده از روش پروفیل زنی مقاومت ویژهابولقاسم کامکار روحانی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرودسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری روش دو آرایش متقارن نیم شلومبرگر برای اکتشاف منابع آبهای زیرزمینی در زمینهای سخت (کارست)، کانسارهای فلزی و گسلهای پنهانایرج پیروزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی استاتیک شیفت و تصحیح لازم برای کاهش اثرات آن در برداشت برای مگنتوتلوریکعلی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روشهای ژئوالکتریک برای تشخیص گسترش و کیفیت آلودگی خاک و آب زیرزمینی همراه با مثال موردیابوالقاسم کامکار روحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتا نسیل لومینسانس قرمز برای کار بردهای سن یابی: ترمولومینسانس قرمز(RTL)مرتضی فتاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پردازش AVO در داده های لرزه ای میدان ابوذرحسین رزمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
وارون سازی AVOحسین رزمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ساختار سرعتی پوسته در فلات ایراننادری نژاد فرد.آزاده قیطانچی. محمّد رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی اثر امواج برگشتی از ناپیوستگی موهو در تقویت لرزش شدید زمین در شرق ایرانناصر حافظی مقدس، علی کمک پناه،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین نمودارهای پتروفیزیکیعلبمحمد باقری ، حسام الوکی بختیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقشه‌های شتاب طیفی برای گستره تهرانحسام الدین خشنودی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده ازتابع تیپر برای تهیه نقشه رسانندگی الکتریکی ساختارهای زیرزمینی در برداشتهای مگنتوتلوریکعلی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات ژئوفیزیکی تونل انحراف آب ساختگاه سد مروکمحمدعلی ریاحی [ و ساناز شریفیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد تئوری بهینه‌سازی در مدلسازی معکوس داده‌های مقاومت ویژه و بارپذیری ظاهری در مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهاندکتر نادر فتحیان پور مهندس رضا قائد رحمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تشخیص نوع و بافت کانی‌سازی با استفاده از پارامترهای طیفی داده‌های پلاریزاسیون القائی در حوزه زمان در مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهاندکتر نادر فتحیان پور مهندس اکبر لوافانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی معکوس پارامتری داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه اندیس معدنی پایندهمرادزاده، علی- عرب امیری، علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوالکتریک اکتشافات قنات های ناشناخته با بکارگیری روشپیروز، ایرجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین نفوذ پذیری سازند با استفاده از روش تشدیsdcد مغناطیسی پروتونعلی پور، روح اله - مرادزاده ، علی - مردمی ، هانیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران