مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد تئوری بهینه‌سازی در مدلسازی معکوس داده‌های مقاومت ویژه و بارپذیری ظاهری در مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهاندکتر نادر فتحیان پور مهندس رضا قائد رحمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد تبدیل موجک پتانسیلی در آشکارسـازی بی هنجاری گرانی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد تجزیه طیفی (روش تبدیل s) برای شناسایی کانال­های نفتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد داده های لرزهای بازتابی سه بعدی در چینه شناسی توالیها و اکتشاف پترولیوم: مثالی از میادین گازی خانگیران و گنبدلی در شمال شرق ایرانمحمد مختاری-سیدرضا موسوی حرمی- اسدالله محبوبی- مجتبی خراسانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد داده‌های مغناطیس‌سنجی در محدوده اکتشافی آهن فُردو(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد رخساره های لرزه ای در شناسایی نفتگیرهای چینه ای: مطالعه موردی از شمال غرب نوشهر، جنوب دریای خزرسعید خدابخش- پ.فرزدی- م.ع.زاده محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش آنالیز طیفی در تفسیر نقشـه هـای مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد روش جدید محاسبه بازماند پتانسیل در اکتشاف کانسارهای رساناعین اله عزیززاده فیروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش های ژئوفیزیکی در بررسی حرکات زمین لغزشیپگاه زارع-بهرام عکاشهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش‌های زاویه تیلت، سیگنال تحلیلی و گرادیان برای تفسیر آنومالیهای مغناطیسی درح(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روشهای ژئوالکتریک برای تشخیص گسترش و کیفیت آلودگی خاک و آب زیرزمینی همراه با مثال موردیابوالقاسم کامکار روحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روشهای ژئوالکتریک در اکتشاف بوکسیتحمیدرضا -رمضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکیازدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روشهای مختلف جداسازی آنومالیها (Separation methods) در اندازه گیری های مغناطیس سنجی جهت تعیین آنومالیها، شناسایی گسلها و تفکیک نسبی آنومالیهای عمقی و سطحی از یکدیگرسعید -میرزاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد زنجیـره مـارکف در بررسـی احتمـالات خشک و ترسالی و مقایسه آن با توزیـع نرمـال ( مطالعه موردی ایستگاه قزوین )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد ژئوفیزیک در باسـتان شناسـی ( تطبیـق چاههای حفاری شده با نتایج مطالعات ژئوفیزیک در منطقه گرگوند )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد ژئوفیزیک در سد سازیابولحسن-ردهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکسومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی دو بعدی معکوس داده های مقاومت ویژه مگنتوتلوریکفاطمه طهماسبی، علی مرادزاده ،‌ محمد مهدی فاتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینـی نمودارهای پتروفیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کاربرد عملی لاگهای چاه پیمایی در ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سنگ مادرحسین حسین پورصیامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد مطالعات ژئوفیزیک در شناخت و بررسـی پدیده کارست در ساختگاه سـدها و تونـل هـای بلند انتقال آب در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران