مقالات

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی امکان مدلسازی معکوس دوبعدی داده های مگنتوتلوریک با شبکه های عصبی مصنوعیمرادزاده، علی- طهماسبی، فاطمه- فاتح، محمدمهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از داده های هرز روی گل حفاری به عنوان روش تکمیلی درتحلیل ساختاری میدان نفتی اهوازارزانی، علی- علوی، سیداحمد- حیدری، خسروسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه مقاومت ظاهری زمین از داده های VLF-EMمحمد حسین اسدیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش های ژئوفیزیکی در بررسی حرکات زمین لغزشیپگاه زارع-بهرام عکاشهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد داده های لرزهای بازتابی سه بعدی در چینه شناسی توالیها و اکتشاف پترولیوم: مثالی از میادین گازی خانگیران و گنبدلی در شمال شرق ایرانمحمد مختاری-سیدرضا موسوی حرمی- اسدالله محبوبی- مجتبی خراسانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل عملی بررسی ساختمانهای سه لایه ای زمین (بر اساس روش ماسودا-(Masuda,s Method)رسول اجل لوئیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل عملی بررسی ساختمانهای دو لایه ای زمین (بر اساس روش هاگیورا-(Hagiwara,s Method)رسول اجل لوئیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روشهای ژئوفیزیکی جهت مطالعه گستره آلودگی آبهای زیرزمینیپگاه زارع-بهرام عکاشه-بابک تواناسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش ژئوالکتریک در تخمین دقیق هدایت ویژه الکتریکی آبپگاه زارع-محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه برنامه‌های رایانه‌ای “TerrainC” جهت تصحیح زمینگان و محاسبه چگالی متوسط سنگ‌هاحکمتیان محمداحسان *، رضائی آشتیانی عباسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه بسته‌های نرم‌افزاری “ElecSoun” جهت تفسیر کمی سونداژ الکتریک عمودیحکمتیان محمد احسانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
روش لرزه نگاری بازتابی کم عمق ,تکنیکهای برداشت و کاربردهای آنمحمد محمد نیا غلامحسین نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی آبخوان دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریکسعید رضا خجسته پور دکتر محمد نخعی دکتر غلامرضا لشکری پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه دو شیوه ترسیمی و ادامه فراسو در جدایش آنومالی های گرانی سنجی در دشت چنارانمهرداد براتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و شبیه سازی سیستم چاه پیمایی ژئوشیمی به منظور آنالیز عنصری سازند و سیالات آنعلیمحمد باقری ،علی اکبر رحیمی بهار، حسین حسین پورصیامی ، محمد محمدنیا ، حسام الوکی بختیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه بسته‌های نرم‌افزاری “ElecSoun” جهت تفسیر کمی سونداژ الکتریک عمودیحکمتیان محمد احسانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
اجرای روش مغناطیس سنجی در محوطه باستانی اریسمانبابک امین پور* - شهریار جوادی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی داده‌های مغناطیسی هوائی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی‌سازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی پیشرو داده‌های مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) بروش اجزاء محدود برای ساختمانهای دوبعدی: بخش دوم: الگوریتم و نتایجاکبر لوافان - نادر فتحیان‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر لرزه نگاری سه بعدی زبانه آهکی تاربور در تاقدیس دارخوین (جنوب غرب ایران)ایرج عبدالهی فرد* محمد حسن علیئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین